Aktualności - Ubezpieczenie

Kiedy i gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok, na terenie całego świata. Oznacza to, że dziecko objęte jest pełną ochroną zarówno w szkole, w domu i na zajęciach pozalekcyjnych, jak i w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii oraz innych wyjazdów.

 Kiedy wypłacimy pieniądze:

 - gdy dziecko trafi do szpitala z powodu nieszczęśliwego wypadku albo choroby

 - jeżeli z powodu wypadku konieczna będzie rehabilitacja

 - gdy dziecko ulegnie wypadkowi podczas uprawiania sportu (także wyczynowego) w szkole lub na zajęciach dodatkowych

 Jakie koszty zwrócimy (do wysokości sumy wskazanej w polisie, za wydatki poniesione w Polsce):

  - leczenia (w tym: koszty wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, pobytu w szpitalu, zabiegów i badań diagnostycznych)

   - zakupu leków i środków opatrunkowych

   - operacji plastycznej (jeżeli ubezpieczony przebywał w szpitalu min. 3 dni)

   - usunięcia braków w uzębieniu, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku

   - rehabilitacji zleconej przez lekarza

   - zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych zleconych przez lekarza. 

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferujemy usługi assistance:

 - transport medyczny z miejsca zamieszkania do szpitala lub wg wskazania lekarza

 - rehabilitację oraz wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 - wizyty lekarskie

 - wizyty pielęgniarskie

 - pomoc psychologa

 - dowóz leków

 Usługi są realizowane za pośrednictwem Centrum Alarmowego + 48 22 205 50 60 dostępnego na terenie Polski.

 PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia „Grono” 03/12  OKRES UBEZPIECZENIA: 1 rok.

 Zakres i warunki ubezpieczenia powstałe
w następstwie nieszczęśliwych wypadków NNW

 Zakres ubezpieczenia

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu (1)

40 000 zł

 

Pobyt w szpitalu (2)

70 zł/dzień

 

Koszt leczenia

4 000 zł

 

Koszt rehabilitacji

2 000 zł

 

Koszt operacji plastycznych

5 000 zł

 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni)

5 000 zł

 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu)

700 zł

 

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

8 000 zł

 

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

50 000 zł

 

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

35 000 zł

 

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa (3)

150 zł

 

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubach sportowych)

Tak

 

Ochrona ubezpieczonego

1 rok / cały świat / 24 na dobę

 

Pomoc assistance

1 rok / Polska / 24 na dobę

 

Składka roczna za 1 osobę                                             55 zł  

 

1 Trwały uszczerbek na zdrowiu – liczony jest w oparciu o system świadczeń proporcjonalnych co oznacza, że wypłata świadczenia równa jest iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego uszczerbku ustalonego na podstawie „Tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” będących załącznikiem do oferty.

 2 Pobyt w szpitalu – pobyt ubezpieczonego w szpitalu, który trwał min. 24h, w trakcie którego ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona o pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od pierwszej doby pobytu w szpitalu przez maksymalnie 30 dni w roku polisowym. Pobyt w szpitalu z powodu choroby musi trwać min. 24h.

 3 Świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia może być wypłacone 1 raz w roku polisowym. Podstawą do wypłaty świadczenia z tego tytułu jest pobyt w szpitalu (w następstwie pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia) trwający min. 24 h.

   Osoby obsługujące ubezpieczenie:

                                                           Małgorzata Maćkowiak  603 915 630

                                                            Sławomir Wręczycki       603 870 454

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA: uczniowie Placówek Oświatowych

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...