programy, akcje i projekty - "Odkrywcy sekretów nauki"

Zakończyliśmy realizację projektu

„Odkrywcy sekretów nauki”

       Jednym z najważniejszych celów edukacji przyrodniczej jest uczenie poprzez poszukiwanie, odkrywanie, badanie. Projekt opierał się na nowoczesnych metodach nauczania: kluczowe miejsce

zajmował eksperyment i doświadczenia. Chodziło mi o to, by uczniowie nabywali umiejętności obserwacyjne, badawcze,

zdobyli rzetelną wiedzę oraz przyjęli poszukującą i badawczą postawę. Za sprawą ogólnie dostępnych substancji, materiałów wprowadziłam dzieci w skomplikowany świat chemii, fizyki i innych nauk.

Zaproponowane uczniom eksperymenty pobudziły zaciekawienie  najbliższym otoczeniem, różnorodnością, bogactwem i jego pięknem oraz wzbudziły zainteresowanie naukami przyrodniczymi(

chemią, fizyką, biologią), ponadto wyzwalały pozytywne emocje.

Zajęcia były tak zorganizowane, że umożliwiły uczestnikom samodzielną aktywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Rozwijały współpracę w grupie i poprawiły komunikację miedzy nimi. To

wszystko sprzyjało przyswojeniu podstawowych wiadomości z zakresu przyrody.

Ponadto eksperymenty ukazały olbrzymią rolę jako źródła poznawania otaczającego świata. Z pewnością mogę stwierdzić, że są nie tylko źródłem poznania i zdobywania informacji, ale odgrywają

znacznie większą rolę – uczą obserwacji zjawisk przyrodniczych, wyciągania wniosków prowadzących do uogólnień, a przez to stanowią także element kształcenia międzyprzedmiotowego. Rozwijały

umiejętność obserwowania oraz gromadzenia informacji. Pozwoliły poznać prawa i współzależności pomiędzy przyrodą a człowiekiem. Uwrażliwiły na problemy pojawiające się w relacjach między

człowiekiem i środowiskiem oraz wyposażyły uczniów w umiejętności ich rozwiązywania zgodnie z przyswojoną wiedzą i systemem wartości.

Przeprowadzane eksperymenty – obojętnie, czy wynik był zgodny z hipotezą, czy nie – wzbogacił uczniów w obiektywną wiedzę o badanym fragmencie rzeczywistości i doskonaliły umiejętności

badawcze. Dokonywane odkrycia z pewnością pozwolą uczniom inaczej patrzeć na świat, prawidłowo rozumieć, a przede wszystkim sprawią, że w kolejnych latach nauki zaczną się uczyć przedmiotów

ścisłych.

Ewaluacja jednoznacznie pokazała, że tematyka była bardzo interesująca. Stosowane metody i narzędzia pomogły zrozumieć  omawiane treści.  Ponadto uczniowie uznali, że nastąpił wzrost

zainteresowania eksperymentami i doświadczeniami. Wyrażali opinie: bardzo ciekawe, przydatne, poszerzały i utrwalały wiedzę i umiejętności oraz to szkoda, że się skończyły .

Udało się zrealizować wszystkie cele projektu na poszczególnych jego etapach.

Genowefa Górecka

 

 

 

Galeria zdjęć


zobacz również: