programy, akcje i projekty - Innowacja pedagogiczna "Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów" 2017-2020

"Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej."
                                                                        ALBERT EINSTEIN

Od roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  został wprowadzony program  innowacji pedagogicznej "Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów". Innowację wdraża nauczycielka matematyki- Danuta Dwucet. Program  innowacyjny wprowadzony został dla  uczniów klas szóstych  zdolnych i uzdolnionych matematycznie. Będzie realizowany  przez okres 3 lat, aż do ukończenia przez uczniów szkoły podstawowej.  W trakcie realizacji innowacji, również klasy młodsze zostały też częciowo włączone  do  programu. Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna. Program dostosowany  jest dla uczniów zdolnych, mających duży potencjał twórczy i możliwości poznawcze

 

Matematyka to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie . To dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie Wiele zawodów powiązanych jest ściśle z matematyką . Rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy lub odtwórczy stanowi istotę przedmiotu, jakim jest matematyka. Potrzeby wynikają także ze zmian na rynku pracy i życiowych planów edukacyjnych uczniów i ich rodziców. Innowacja pedagogiczna „Rozwijanie twórczej zdolności matematycznych uczniów” obejmuje przedmiot matematyka i jest adresowana do uczniów uzdolnionych matematycznie. Innowacja matematycznym ma na celu aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Rolą nauczyciela jest tak poprowadzić dziecko w jego drodze do samodoskonalenia i samorealizacji, aby proponowane metody były efektywne i motywowały do dalszego wysiłku, dlatego aktywizację matematyczną uczniów pragnę osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich metod oraz zabaw i gier matematycznych, rozwiązywanie łamigłówek logicznych i matematycznych, pamiętając o doborze stosownym do wieku ucznia, posiadanej przez niego wiedzy, zaawansowania w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Nie ma możliwości uczenia się jej bez napotykania na trudności, bez konieczności podejmowania wysiłku, poszukiwania dróg rozwiązań. Chcę  pokazać uczniom piękno matematyki przez pokazywanie jej logicznej struktury zaskakujących pomysłów w poszczególnych zadaniach. Podstawowym elementem programu są zadania wykraczające poza te standardowe. Pragnę  rozwijać uczniów potrafiących myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo, posiadających umiejętność szybkiego uczenia, zapamiętywania oraz chęci do zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału .Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie w przyszłości chętniej wybierali przedmioty ścisłe, aby nauka była dla nich łatwiejsza i dawała im dużo satysfakcji.

Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji była potrzeba wzmocnienia i poprawy pracy z uczniem zdolnym,  aktualne dwie opinie uczniów z poradni PPP o szczególnych uzdolnieniach matematycznych,  a także dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo – technicznego, wzmocnienia znaczenia przedmiotu matematyka. Uczniowie rozwijając swoje zainteresowania matematyką będą  mogli rozwijać swoje matematyczne zainteresowania, a w przyszłości kontynuować je na dalszym etapie kształcenia. Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w nauce matematyki.

 Celem innowacji jest kształcenie umysłu, rozwijanie i umacnianie zamiłowania do prawdy, obiektywizmu i dostrzeganie piękna matematyki. Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów, nie będzie bezbronne we współczesnym świecie. Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Zamierzam rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne  rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem. Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli potrzebę nauki matematyki i stwierdzili, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może być ciekawą przygodą. Program innowacji jest przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych.

Na realizację innowacji przewiduję się:

 •  Kółko matematyczne w ramach działań statutowych,
 •  Lekcje matematyki,
 •  Dodatkowe godziny indywidualnej matematyki  w tygodniu dla uczniów z opiniami z Poradni PPP,  włączone w proces nauki i pozwalające na codzienne rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz   doskonalenie zdobywanych umiejętności

Zakres treści programowych będzie obejmował:

Treści zgodne z programem nauczania matematyki w klasie 6,7 i 8 szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W programie główne treści nauczania zostaną  poszerzone o tematy nieobowiązkowe z programu Matematyka z plusem, a także o dodatkowe treści związane z historią matematyki, innymi systemami zapisu liczb, elementami algebry, geometrią figur płaskich (w tym konstrukcjami geometrycznymi) i stereometrią.

W nauczaniu matematyki szczególne znaczenie mają metody i formy przekazu wiedzy. Wymaga to zatem skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy  dydaktyczno-wychowawczej,  rozwijania zainteresowań uczniów i wdrażania ich do samodzielnej pracy.

 Cele edukacyjne dla ucznia:

 • rozwija umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania;
 • poprawnie  posługuje się językiem matematycznym;
 • umiejętnie poszukuje i właściwe wykorzystuje informacje w praktyce;
 • zdobywa umiejętności dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem;
 • przeprowadza złożone rozumowania matematyczne;
 • sprawnie i precyzyjnie posługuje się symbolami matematycznymi.
 • bierze udział w konkursach matematycznych i konkursach pokrewnych.
 • uczestniczy w zajęciach koła matematycznego.

W pierwszym roku  w ramach innowacji uczniowie wyjechali na zajęcia na Uniwersytet Opolski w Opolu.  Uczniowie  chętnie pracowali na kółkach matematycznych, lekcjach matematyki, brali udział w różnych konkursach matematrycznych od  szczebli szkolnych do powiatowych jak również w ogólnopolskich konkursach matematycznych.  Nie obce były im programy interaktywne i konkursy online oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych. Pomoc koleżeńska była na wyskoim poziomie.

  Część wystawki z wyjazdu na UO.

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki

„Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów” w roku szkolnym 2017/2018

 

 Innowacja  miała formę metodyczno – organizacyjną  i dotyczyła lekcji matematyki, zajęć indywidualnych z matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz zajęć  dydaktyczno - wyrównawczych z  matematyki  prowadzonych w ramach działań statutowych.  Skierowana była do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Innowacją objęta została dodatkowo  również klasa 5a.

  Program innowacyjny  polegał  na wykorzystaniu  programów interaktywnych, tablicy interaktywnej, komputera i zasobów portali internetowych (m.in. www.gwo.pl). Wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne i informacyjne uczniowie w atrakcyjny sposób mogli zdobywać, utrwalać i rozszerzać swoją wiedzę rozwiązując  różne testy online, testy z programów interaktywnych, grać w logiczne gry matematyczne,

 a następnie doskonalić poprzez szereg ciekawych zadań, rebusów, krzyżówek, wykreślanek,  kart z tabliczką mnożenia, itp. logiczne myślenie. Podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,  komputera -  uczniowie pracowali indywidualnie lub grupowo, wykorzystując różne metody:

- metody i techniki aktywizujące   (tj. burza mózgów, dyskusja, gry dydaktyczne),

- metody ćwiczeniowe,

 • metody podające (mini wykład, pogadanka).

Poprzez udział w tej innowacji uczeń (na miarę swoich możliwości):

 • Potrafi rozwiązywać zadania matematyczne
 • Potrafi stawiać konkretne pytania, dotyczące matematyki.
 • Potrafi działać w zespole.
 • Potrafi pracować indywidualnie.
 • Rozwija swoje własne zainteresowania matematyczne
 • Bierze udział w konkursach
 •  Potrafi myśleć logicznie.
 • Aktywniej pracuje na zajęciach,
 • Wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • potrafi dokonać analizy treści zadania,
 • Świadomie korzysta z różnych źródeł informacji,
 • Chętnie korzysta z dostępnych portali internetowych,
 • Sprawnie operuje językiem matematycznym,
 • Potrafi uzasadnić swoje rozwiązanie,
 • Ma wyższą samoocenę.

Kolejnym punktem programu innowacyjnego był wyjazd na Uniwersytet Opolski, który odbył się 6 lutego 2018r. Siedmiu uczniów z klas  szóstych  pojechało na Uniwersytet Opolski na zajęcia z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii. Uczniowie, którzy pojechali to: Jakub Jabłoński, Magdalena Szczygieł, Piotr  Szczucki , Dominika Timler, Aleksandra Timler, Kamil Dudek, Jakub Besz.

Przez kilka godzin  uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach z zakresu:

Kryptografia a steganografia - szyfrowanie i ukrywanie informacji,

Działania modulo,

Światło (i nie tylko) gwiazd,

Polaryzacja światła,

Doświadczenia z azotem,

Ciekawostki astronomiczne.

 Wszystkie wykłady i ćwiczenia przygotowali wykładowcy:

dr Katarzyna Książek

dr Ireneusz Książek

dr Małgorzata Kruszelnicka

dr Andrzej Jasiński

Z wizytą na Uniwersytecie Opolskim

 

Relacja z wyjazdu na Uniwersytet Opolski ukazała się w czasopiśmie Głos Nauczycielski - listopad 2018r. nr 48

 15 września 2017r klasa 5a miała zajęcia przyrodniczo- matematyczne w terenie- Rezerwat Leśny w Rozumicach.  Uczniowie wyrabiali umiejętność czytania mapy, obliczania odległości rzeczywistej, a także dokonywali obliczeń rzeczywistych powierzchni rezerwatu. Musieli wykazać się wiedzą matematyczno-przyrodniczą w terenie. Lekcja zorganizowana we współudziale z koleżanką uczącą przyrody.

Magdalena Szcygieł i Piotr  Szczucki  przyznane mieli 2 godziny indywidualnej matematyki  w tygodniu dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

12 stycznia 2017r odbył się Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy. Uczennica kl. 5c Magdalena Szczygieł zajęła III miejsce. Walczyła z szóstoklasistami.

15 maja 2017r -uczennica Magdalena Szczygieł  wzięła udział w konkursie wiedzy o Płaskowyżu Głubczyckim we Włodzieninie. Pracowała  zespołowo wraz z uczniami z 6 klasy.

Zajęli I miejsce.

Zorganizowane  konkursy szkolne i pozaszkolne, w których moi uczniowie brali udziały:

Szkolnymi mistrzami tabliczki mnożenia-29 września 2017r - ŚDTM - zostali:

Tomasz Marek - klasa 5a

Marcel  Kroczak - klasa 6c

Przygotowania do konkursu - kółko matematyczne.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Archimedes Matematyka-Plus – 6 .11.2017r - organizator - D. Dwucet

Laureat II st. – Matylda Makarska

Laureat III st. – Jakub Jabłoński

Laureat III st. –Piotr Szczucki

Laureat IV st. – Kamil Dudek

Laureat IV st. – Magdalena Szczygieł

Laureat V st. –Kacper Staśko – współorganizacja konkursu.

5 lutego 2018r  odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas 6 (organizator D. Dwucet). Uczniowie zmagali się z zadaniami tekstowymi. Wyróżnieni zostali uczniowie: M. Szczygieł,

 1. Szczucki, K. Dudek i K. Bieńko.

 23 kwietnia 2018r uczniowie  z klas 6a, b i c zmagali się z zadaniami matematyczno-przyrodniczymi podczas lekcji w terenie. Musieli zastosować matematykę w praktyce i wykazać się wiedzą przyrodniczą. Organizator nauczyciel matematyki i przyrody.

21 maja 2018r. 59 uczniów klas 4-7 wzięło udział w szkolnym konkursie matematycznym  "MATMISTRZ 2018" walcząc o tytuł mistrza rachunków. Mistrz jest tylko jeden - uczestnicy musieli wykazać się sprytem i szybkością obliczania. Organizator: D. Dwucet.

 Tak więc tytuł mistrzów rachunków danych klas otrzymał:

Jakub Jabłoński - mistrz rachunków klas szóstych.

 

 15 maja 2018r -uczeń Piotr Szczucki  wziął udział w konkursie wiedzy o Płaskowyżu Głubczyckim we Włodzieninie. Pracował  zespołowo wraz z uczniami z 7 klasy.

Zajęli I miejsce.

6 czerwca 2018r nasi  szkolni mistrzowie rachunków po raz pierwszy wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach Tabliczki Mnożenia we Włodzieninie. Zajęli 4 miejsce na 9 drużyn.

Przeprowadzone zostały lekcje otwarte dla rodziców klasy 5a i klas 6a,b,c oraz lekcje matematyki dla 4 klas trzecich i ich wychowawców.

Dudek Kamil 96,25 został wyróżniony w kategorii Beniamin - Kangur Matematyczny 2018

 14 marca 2018r -  Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Uczniowie kółka matematycznego mieli z tej okazji przygotować dowolny wierszyk mówiący o kolejnych cyfrach rozwinięcia dziesiętnego liczby pi lub przygotować grę planszową albo pikomaty. Na zajęciach z kółka obliczali liczbę pi.

16 kwietnia 2018r zaproszona została  na lekcje matematyki p. Gertruda Zając wraz ze swoja klasa 3a i praktykantką. W prowadzeniu lekcji pomagali uczniowie: Magdalena Szczygieł i Piotr Szczucki- uczniowie klas szóstych. Tematem lekcji były zabawy z matematyką mające na celu jej zastosowania w życiu codziennym.  Lekcje poprowadziła p. Danuta Dwucet. Zajęcia miały na celu zaktywizowanie wszystkich uczniów, rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań, kształtowanie wytrwałości dążenia do celu, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, przeliczanie, logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz integrację i wspaniałą zabawę. Uczniowie na takiej lekcji doskonalili swoje umiejętności i wiadomości matematyczne.  Dla wszystkich uczniów za prace były kolorowe naklejki a dla najlepszych  aktywnych uczniów były nagrody rzeczowe.    

18 kwietnia 2018r na lekcję matematyki przyszła klas 3d z wychowawczynią p. Honoratą Bondarewicz.

23 kwietnia 2018r na lekcję matematyki została zaproszona klasa 3c z p. Haliną Szlachcic.

7 maja 2018r na lekcję matematyki przyszła klasa 3a z p. Anną Piotrowską.

Lekcje matematyki w terenie odbyły się 23 kwietnia 2018r. Zostały połączone z Dniem Ziemi.  Zajęcia  zostały przygotowane przez p. D. Dwucet i p. G.Górecką. Uczniowie  z klas 6a b i c zmagali się z zadaniami matematyczno-przyrodniczymi.  Musieli zastosować matematykę w praktyce i wykazać się wiedzą przyrodniczą.

21 maja  2018r o godz. 8.50 szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny o mistrza rachunków "MATMISTRZ 2018" dla klas 4-7. Uczniowie zdobylo tytuły od I do V stopnia.

6 czerwca 2018r nasi mistrzowie rachunków  na Powiatowe Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia - IV miejsce.

Dudek Kamil 96,25 został wyróżniony w kategorii Beniamin.

21 maja 2018r. 59 uczniów klas 4-7 wzięło udział w szkolnym konkursie matematycznym  "MATMISTRZ 2018" walcząć o tytuł mistrza rachunków. Mistrz jest tylko jeden - uczestnicy musieli wykazać się sprytem i szybkością obliczania. 

Klasa 3 na lekcji matematyki prowadzonej przez D. Dwucet

Uczniowie zdolni pracują  indywidualnie lub razem zmagając się z zadaniami o wyższym stopniu trudności.

Zajęcia kółka matematycznego

Uczniowie aktywnie pracowali  na  lekcjach matematyki, kółku matematycznym i zajęciach indywidualnych z matematyki. Zmagali się z różnorodnymi zadaniami matematycznymi, krzyżówkami. rebusami, łamigłówkami. Rozwiązywali testy  matematyczne onlline. Czasami grali w gry logiczne. Wzięli udział w konkursie matematycznym onlline - Feymanki.pl. Uczestniczyli w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia,  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Archimedes Matematyka -Plus, Kangurze, szkolnym konkursie matematycznym "Ciekawa matematyka "  dla klas szóstych i konkursie "MATMISTRZ 2018". Wykorzystywali swoją wiedzę na lekcji  matematyki w terenie. Pomagali przeprowadzić lekcje matematyki w klasach trzecich. Wzięli udział  Konkursie o Płaskowyżu Głubczyckim i Powiatowym Konkursie w Tabliczce Mnożenia we Włodzieninie. We wszystkich tych konkursach odnosili większe lub mniejsze sukcesy. Pracowali indywidualnie lub zespołowo. Pomagali słabszym uczniom w nauce matematyki. Przygotowali pomoce dydaktyczne wykorzystując swoją wiedzę i kreatywność (bryły szkieletowe, lampiony).

Dlatego innowacja, której jestem autorką, miała na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań matematycznych i naukami ścisłymi. Za pośrednictwem komputerów, ogólnie dostępnych portali internetowych, tablicy interaktywnej, wizyty na Uniwersytecie Opolskim uczniowie mieli możliwość zdobywania  umiejętności matematycznych, umiejętności niezwykle przydatnych  w kolejnych etapach edukacyjnych.  Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynęła na efektywność nauczania, a zatem osiągnięcia celów edukacyjnych. Podjęte działania zwiększyły zainteresowanie uczniów matematyką. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach matematycznych. Nadrzędnym efektem wdrożenia  innowacji było wzbogacenie i  uatrakcyjnienie zajęć matematyki i kółka matematycznego. Wpłynęło to na  wzrost wiedzy i umiejętności  matematycznych oraz praktycznego jej zastosowania w życiu codziennym. Przyczyniła się do   osiągania przez uczniów lepszych wyników w pracach pisemnych, brania udziału w konkursach, podniesieni wiary w swoje możliwości i zainteresowania naukami ścisłymi. W sposób atrakcyjny i nowoczesny  wpłynęła na  osiągnięcie celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej nauczania ogólnego.

Wydaje się być uzasadnione kontynuowanie innowacji w następnych latach.

Uwagi końcowe:

Lekcje matematyki, na których była realizowana powyższa innowacja wzbudziły  zainteresowanie wśród uczniów, zaktywizowały i zmotywowały do pracy także uczniów najsłabszych.

 /////////////////////////////////////////////////// rok szkolny 2018/2019///////////////////////////////////////////////////////////

W tym roku uczniowie również aktywnie  pracują na lekcjach, na kółku, biorą udział w konkusach. Pomagają słabszym uczniom na lekcjach i poza nimi. Przygotowują prace dydaktyczne. Na lekcach matematyki uczniowie zdolni i uzdolnieni tworzą grupę, która zmaga się z zadaniami o wyższym stopniu trudności. Uczniowie na zajęciach zmagają się z różnorodnymi zadaniami matematycznymi, krzyżówkami, rebusami, łamigłowkami oraz pracują z programem inetraktywnym.  Rozwiązują testy matematyczne online. Czasami grają w gry logiczne.

29 września  2018r. ŚDTM- współorganizacja obchodów ŚDTM.

  Przygotowanie do konkursu ŚDTM.     A my sobie gramy ...          Konkurs o tytuł mistrza rachunków.

    Klasa 4b też pracuje z programem inetraktywnym.

   

Na lekcjach matematyki i kółku matematycznym uczniowie uzdolnieni tworzą grupę, która zmaga się z zadaniami o wyższym stopniu trudności.

.      Rozgrzewka przed lekcją.        Bardzo

dobrze funkcjonuje pomoc koleżeńska podczas lekcji matematyki.    

               

                Praca z programem inetraktywnym na lekcji matematyki.

 

 Lekcje matematyki.


Zajęcia ZDW z matematyki.

.

        Lekcje matematyki. Praca z programem interaktywnym.

 W bieżącym roku szkolnym w ramach innowacji chcemy wyjechać na zajęcia  do PWSZ w Raciborzu  oraz  zaprosić Uniwersytet Opolski do naszej szkoły.  Odpowiedzi z uczelni są pozytywne. Zatem czekamy tylko na ustalenie terminów spotkań. Swoją innowację pedagogiczną w trakcie realizacji chcę rozszerzyć też o komunikację w języku angielskim. W tym celu współpracuję z p. Niną Balcer-Macko, która w tym roku realizuje innowację z języka angielskiego.

Klasa 6a i 4b też pracuje z programem inetraktywnym na lekcjach matematyki i kółka matematycznego.

4 listopada 2018 r odbyła sie lekcja otwarta z matematyki dla Rodziców kl.4b.

Lekcja matematyki miała na celu zaktywizowanie wszystkich uczniów, rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań, kształtowanie wytrwałości dążenia do celu, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz integrację uczniów. Uczniowie na  lekcji doskonalili swoje umiejętności i wiadomości matematyczne dotyczące systemu dziesiątkowo-pozycyjnego.

 2018r- listopad- uczniowie klas siódmych wzięli udział w konkursie matematycznym dla klas ósmych na etapie szkolnym. Konkurs miał wyłonić najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w konkursie matematycznym na etapie gminnym. Piotr Szczucki zakwalifikował sie do etapu wyższego. BRAWO!

Tyle liczenia. Dlaczego? Bo wystarczy jeden błąd rachunkowy i .................. od nowa. Ale jesteśmy wytrwali i damy radę.

 Już 20 listopada 2018r najlepsi matematycy pojadą na zajęcia do PWSZ w Raciborzu. Konkrety wyjazdu zostaną podane w późniejszym terminie.  Pojedzie 37 uczniów z klas 6 i 7.

20 listopada 2018r uczniowie z klas 6a, 6b 7a, 7b i 7c  (37 uczniów) pojechali na zajęcia do PWSZ w Raciborzu. Wyjazd odbył się w ramach realizowanych innowacji pedagogicznych z matematyki i języka angielskiego. Celem zajęć na uczelni było rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi, w tym matematyką oraz językiem angielskim.

 O 10 rano przywitani przez Panią Monikę Seget z Sekretariatu Instytutu Neofilologii, zaprowadzono nas do sali na zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez dyrektora Instytutu Neofilologii - dr Danielem  Voge.  Po zapoznaniu sie z historią literatury angielskiej i amerykańskiej w formie wykładu w języku angielskim udaliśmy się na zajęcia z matematyki.

Dyrektor Instytutu Techniki dr inż. Tomasz Czyszpak poprowadził ciekawe zajęcia matematyczne, w których uczniowie brali czynny udział. Tematyka zajęć dotyczyła:

Kodów VS, QR, kody kreskowe

Cyfry kontrolne kodów,

 Znaczenie cyfr Peselu

System dwójkowy

Parzystość liczby zero

Zokrąglenia liczb

Wykład o osiągnięciach młodych inżynierów z PWSZ w Raciborzu

Ćwiczenia z kilkoma (nie)prostymi zadaniami. Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi były nagrody rzeczowe, które p. Dyrektor wręczał uczniom.

 4-4*7 +3 =                                 2+*(2+2*0)+2 +0 =                        6:2*(2+1) =  

Było też kilka chwil  spotkania z robotem w laboratorium. 

Ostatnim punktem była wizyta w bibliotece naukowej w PWSZ w Raciborzu. Uczniowie zapoznali się z jej funkcjonowaniem i sposobem zamawiania książek.

 Harmonogram zajęć przygotowany przez uczelnię:

10:10 – 10:30  spotkanie z dyrektorem Instytutu Neofilologii - dr Danielem  Vogel ( A 217 )

10:30 - 10:50  Historia literatury angielskiej i amerykańskiej ( wykład w j. ang. – dr Daniel Vogel ( A 217)

11:00 – 12:30  spotkanie z dyrektorem Instytutu Techniki dr inż. Tomaszem Czyszpak

( wykład z matematyki + laboratoria) ( B 202)

12:30 – 12:55  Biblioteka PWSZ w Raciborzu

Matematyka:) nie jest straszna. Jest nauką sprawiedliwą, podstawą wiedzy inżynierów - tak p. Dyrektor  dr inż. Tomaszem Czyszpak powiedział. I to jest prawda.

Przez kilka godzin uczniowie  czuli się jak studenci. Aktywnie uczestniczyli  w przygotowanych w zajęciach przez dyrektorów Instytutów. Zajęcia były bardzo ciekawe i interesujęce. Wniosły wiele ciekawej wiedzy. Ta wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci. Kazdy uczeń na pamiątkę otrzymał upominek od dyrektorów obu Instytutów.

              Nasze wspomnienia z wizyty w PWSZ w Rciborzu.

 

Więcej zdjęć w zakładce "Wyjazd do PWSZ w Raciborzu".

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki.

10 uczniów klasy 6a: M. Makarska, T. Marek, O. Dąbkowski, P. Wiśniowski, N.Dudar, J. Durda, K. Czyżewska, M. Basamanowicz i Z. Cieślak przystapiło do projektu : "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego".  Byly to warsztaty matematyczno-informatyczne  Celem projektu był nacisk na wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębienie wiedzy matematyczno-informatycznej . Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania oraz myślenia strategicznego. Dzielenia procesu rozwiązywania złożonego problemu na etapy. Kształcenie kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie. Kształtowanie języka matematycznego i informatycznego. Opanowanie w praktyce stosowania narzędzi myślenia. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.  Kształtowanie  umiejętności  wyciągania wniosków oraz analitycznego zapisywania wyników. Usprawnienie myślenia przyczynowo – skutkowego. Wykształcenie umiejętności pracy w grupach i prezentowania efektów własnej pracy. Rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji, formułowania problemów i argumentowania swojego stanowiska.

 10 stycznia 2019r  odbył się XIX Wojewódzko Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych. Etap miejsko-gminny. W tym konkursie ucz. kl 7b Piotr Szczucki zdobył III miejsce. Godny uwagi jest fakt, iż był to konkurs matematyczny dla klas ósmych. Brawo Piotrze!!!!      

                                                                          

W Ogólnopolskiej Olimiadzie Archimedes Matematyka -Plus (8. 11. 2018r.) wzięło udział 49 uczniów klas 3-8. Niektórzy z nich uzyskali wysokie lokaty- 18 uczniów zdobyło tytuły finalistów od V do I stopnia z wyróżnieniem. Moi uczniowie zdobyli:

 Matylda Makarska - 96/100 pkt - laureat I stopnia

Tomasz Marek -80/100 pkt. - laureat V stopnia

 Zuzanna Gach kl. 4b - laureat III stopnia  88/100 pkt

 Kacper  Golich kl. 4b - laureat III stopnia  88/100 pkt

 Podczas lekcji matematyki uczniowie aktywnie pracują, wzajemnie sobie pomagają. Uczestniczą w zajeciach wyrównawczych z matematyki i kółku matematycznym.

22 lutego 2019r odbyła się lekcja otwarta z matematyki dla Rodziców kl. 7b.

Celem lekcji było rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań, kształtowanie wytrwałości dążenia do celu, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz integrację uczniów.  Ten cel został w pełni osiągnięty.

28 lutego 2019r odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas 7 - "I co z tą matematyką?". Uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami matematycznymi. Zadań było sześć, w tym jedno z fizyki.

Konkurs był niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i analizy treści zadań. Zadania były ciekawe zmuszały do wysiłku umysłowego. Rozwiązywanie zadań jest świetną zabawą i przygodą z matematyką.

                                             III miejsce zdobył Kamil Dudek- kl. 7b, II miejsce Jakub Jabłoński - kl. 7b i I miejsce Piotr Szczucki-kl. 7b. Gratuluję.

28 lutego 2019r  odbyła się lekcja otwarta z matematyki dla Rodziców kl.7b.

 Prace wykonane przez uczniów.


                                                           

14 marca 2019r  obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. 

Aby uczcić to święto zorganizowany  został w szkole apel, na którym uczniowie zaprezentowali upieczone ciasta i odczytali  ułożone wiersze na temat liczby Pi. Podczas apelu 3 osobowe grupy z klas 4-7 wzięli udział w układaniu wyrazów zawierającyh "Pi'. Następnie z tych wyrazów układali opowiadanie dotyczące pożywienia.  Uczniowie przygotowali z okazji tego święta również plakaty i pikomaty. Uczniowie na początku apelu w skrócie opowiedzieli o liczbie Pi i pokazali sposób jej obliczenia.

Wiersz Matyldy Makrskiej z 6a.

Liczba Pi jest wszędzie znana,

i powszechnie też lubiana.

Niewymierną zawsze zwana,

i bez końca spostrzegana.

Wciąż dyskusja wieczna trwa,

matematyk rację ma.

Choćbyś liczył i wyliczał,

nie masz szansy choćbyś zdziczał.

Przyjaciółką koła zwana,

ze średnicą spokrewniona.

Dużo cyfr zawiera w sobie,

każdy uczeń ci to powie.

Podziel obwód przez średnicę,

a odkryjesz tajemnicę.

Po przecinku cyfr jest wiele,

ucz się matmy nie bądź leniem!

Wiersz Kamila Dudka z kl. 7b

JUŻ NIE KRZYCZCIE, NIE BIEGAJCIE

TYLKO WSZYSCY POSŁUCHAJCIE.

JAK CICHUTKO TU BĘDZIECIE

TO CZEGOŚ CIEKAWEGO SIĘ DOWIECIE.

CZY WY WIECIE CO PI,

NIE SĄ TO WCALE LICZBY DWIE ANI TRZY.

JEST ICH DUŻO NIESKOŃCZENIE,

NIE WIEM ILE TRZEBA CZASU NA ICH NAUCZENIE.

NIE WIEM JAK TO WYTŁUMACZYĆ,

TRZEBA PO PROSTU TO ZOBACZYĆ

Pi = 3,14

A NASTĘPNIE CHOCIAŻ TE TRZY CYFRY

WBIĆ SOBIE DO GŁOWY,

BO TO KLUCZ DO ZADAŃ JEST GOTOWY.

CYFEREK TYCH PI ZAWIERA MILIONY,

I MOŻESZ SIĘ ZDZIWIĆ, MOŻESZ BYĆ ZŁY

ALE TEGO NIE ZMIENISZ,

BO TAKIE WŁAŚNIE JEST PI.

RÓŻNI UCZENI COŚ WYMYŚLALI,

LICZBĘ TĘ SKRÓCIĆ WCIĄŻ PRÓBOWALI.

NIESTETY NA NIC TO SIĘ ZDAŁO,

AŻ W KOŃCU SPOŁECZEŃSTWO JĄ ZAAKCEPTOWAŁO.

MY UCZNIOWIE TEJ SZKOŁY.

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY,

ŻE OD DZISIAJ, CHOCIAŻ TE TRZY

CYFERKI ZAPAMIĘTAMY.

A KTO NIE DOTRZYMA SŁOWA,

NIECH OGARNIE TEGO TRWOGA,

BO KIEDYŚ PRZYJDĄ TAKIE DNI,

ŻE POŻAŁUJECIE

IŻ NIE ZNACIE LICZBY PI!

Wiersz Martyny Kontny z kl.4b

Liczba Pi- liczba nieskończona,

ale jest bardzo potrzebna ona.

Jak ją widzę, ale mina

a to Pani Ludolfina.

A ta nazwa jest osobliwa od imienia badacza sie nazywa.

Jest to liczbą niewymierną

ale za to jak potrzebną.

Już niedługo dzień światowy

wbiję sobie liczbe Pi do głowy.

Wiersz Emilii Piechaczek z kl. 4b

W głowie ciagle siedzi mi by dokończyć liczbę Pi,

ale braknie mi młodości, by liczyć do nieskończoności.

Uzywam do koła do liczenia, ale co z tego

gdy nie znacie przybliżenia.

Na początku piszemy 3 tak wyglada liczba Pi,

nastepnie przecinek, a za nim cyfr sznureczek.

  22 marca 2019 r p. dr Katarzyna Książek z Uniwersytetu Opolskiego  wraz z wykładowcami przyjedzie do naszej szkoły aby przeprowadzić zajęcia z uczniami. Będą to zajecia i wykłady z fizyki, robotyki i j. angielskiego.

22 marca 2019r wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego przyjęli zaproszenie i przyjadą do naszej szkoły. Zajęcia wyjazdowe  na zaproszenie zorganizowała p. dr Katarzyna Książek. Za co składamy serdeczne podziękowania pani doktor.  Cykl zajęć jest realizacją innowacji pedagogicznych z matematyki i języka angielskiego.

Plan zajęć:

8.55-9.40 - wykład w języku angielskim - dr hab. Ewa Pawelec -  ok. 45 min

Potem uczniowie  podzieleni zostaną na 3 grupy- zamieniać się będą co 35 min:

  9:50 - 10:25 

10:30 - 11:05

11:10 - 11:45

- magnetyczne wariacje - warsztaty - student fizyki -Adam Linek (35 min)

- roboty - student z informatyki - Stanisław Richardt (35 min),

- środek ciężkości -  dr Katarzyna Książek  (35min) 

11:50 - 12:30  Na zakończenie wykład: Od meteoru do bolidu - dr Katarzyna Książek - dla wszystkich.

budowano robot? Co to są magnetyczne wariacje? Które jajko gotowane czy surowe szybciej zleci z równi pochyłej? itp.

Warsztaty i wykłady były bardzo ciek

W zajeciach uczestniczyło 39 uczniów z klas 6-7.  Były to warsztaty fizyczno-informatyczne oraz wykład z języka angielskiego i z fizyki. Celem zorganizowania zajęć był wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębienie wiedzy matematyczno-informatycznej. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania oraz myślenia strategicznego. Kształcenie kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z  fizyki, informatyki, w tym robotyki.  Opanowanie w praktyce stosowania narzędzi myślenia. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu nauk ścisłych.

Uczniowie dowiedzieli się co to jest środek ciężkości, gęstość wody, oleju i denaturatu. Co się dzieje gdy te substanjce wymieszamy?  Co to jest meteoryt i bolid? Dlaczego samolot utrzymuje się w powietrzu? Jak z

awe. Wniosły wiele ciekawej wiedzy, którą mam nadzieję, uczniowie zechcą rozwijać w niedalekiej przyszłości. Ta wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy serdecznie  p. dr Katarzynie Książek  za przygotowanie ciekawych zajęć i  przyjazd do naszej szkoły.

Plan zajęć:

8.55-9.40 - wykład w języku angielskim - dr hab. Ewa Pawelec -  ok. 45 min

Potem uczniowie  podzieleni zostaną na 3 grupy- zamieniać się będą co 35 min:

  9:50 - 10:25 

10:30 - 11:05

11:10 - 11:45

- magnetyczne wariacje - warsztaty Adam Linek (35 min)

- roboty - student z informatyki- Stanisław Richardt (35 min),

- środek ciężkości -  dr Katarzyna Książek  (30min) 

11:50 - 12:30  Na zakończenie wykład: Od meteoru do bolidu - dr Katarzyna Książek - dla wszystkich.

.  Cykl zajęć jest realizacją innowacji pedagogicznych z matematyki i języka angielskiego.

Plan zajęć:

8.55-9.40 - wykład w języku angielskim - dr hab. Ewa Pawelec -  ok. 45 min

Potem uczniowie  podzieleni zostaną na 3 grupy- zamieniać się będą co 35 min:

  9:50 - 10:25 

10:30 - 11:05

11:10 - 11:45

- magnetyczne wariacje - warsztaty - student fizyki -Adam Linek (35 min)

- roboty - student z informatyki - Stanisław Richardt (35 min),

- środek ciężkości -  dr Katarzyna Książek  (35min) 

11:50 - 12:30  Na zakończenie wykład: Od meteoru do bolidu - dr Katarzyna Książek - dla wszystkich.

W zajeciach uczestniczyło 39 uczniów z klas 6-7.  Były to warsztaty fizyczno-informatyczne (robotyka) oraz wykład z języka angielskiego i z fizyki. Celem zorganizowania zajęć był wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębienie wiedzy matematyczno-informatycznej. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania oraz myślenia strategicznego. Kształcenie kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z  fizyki, informatyki, w tym robotyki.  Opanowanie w praktyce stosowania narzędzi myślenia. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu nauk ścisłych.

Uczniowie dowiedzieli się co to jest środek ciężkości, gęstość wody, oleju i denaturatu. Co się dzieje gdy te substanjce wymieszamy?  Co to jest meteoryt i bolid? Dlaczego samolot utrzymuje się w powietrzu? Jak zbudowano robot? Co to są magnetyczne wariacje? Ktre jajko gotowane czy surowe szybciej zleci z równi pochyłej? itp.

Warsztaty i wykłady były bardzo ciekawe. Wniosły wiele ciekawej wiedzy, którą mamy nadzieję, uczniowie zechcą rozwijać w niedalekiej przyszłości. Ta wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy serdecznie  p. dr Katarzynie Książek  za przygotowanie ciekawych zajęć i  przyjazd do naszej szkoły.

28 maja 2019r już po raz kolejny w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny o tytuł mistrza rachunków „MATMISTRZ 2019” dla klas 4-8.   W tym roku 60 uczniów walczyło o tytuł mistrza. Oczywiście taki tytuł z poszczególnych oddziałów klasowych zdobędą najlepsi z najlepszych uczniów.

Z doświadczenia wiem, jak wielkie znaczenie dla osiągnięcia dobrych wyników, zwłaszcza na testach i egzaminach, mają poprawne i szybkie rachunki. Widzimy jak wiele błędów w obliczeniach popełniają nasi uczniowie, jak rzadko wykorzystują własności działań, aby je sobie ułatwić. Zdarzają się również i tacy, którzy, licząc w domu na kalkulatorze, w czasie sprawdzianów są bezradni nawet przy mnożeniu, nie mówiąc o dzieleniu. Jest jednak wielu  uczniów sprytnych i zaradnych, ale nie tyle w rozwiązywaniu zadań tekstowych, co właśnie w rachunkach. Liczą szybko i bezbłędnie, i to przede wszystkim dla nich przeznaczony jest ten konkurs.

Celem  konkursu jest popularyzacja matematyki i doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia z wykorzystaniem własności działań. Wspieranie talentów matematycznych oraz wyłonienie najszybciej i najlepiej liczących uczniów.

Nasi uczniowie liczą bardzo szybko, z roku na rok coraz szybciej.  Dlaczego widoczna jest poprawa w liczeniu?  Dlatego, że konkurs  matematyczny „MATMISTRZ” jest już organizowany od wielu lat.

4 maja 2019 r J. Jabłoński i Matylda Makarska zdobyli zespołowo III miejsce w Mistrzostwach Tabliczki Mnożenia we Włodzieninie. Jakub zdobył I miejsce  w indywidualnej rywalizacji. 6 maja 2019r Kamil Dudek zespołowo zdybł III miejsce w Konkursie o Płaskowyżu Głubczyckim we Włodzieninie.

28 lutego 2019r odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas 7 - "I co z tą matematyką?". Uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami matematycznymi. Zdań było 6 w tym jedno z fizyki.

Konkurs był niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i analizy treści. Zadania były ciekawe, zmuszały do wysiłku umysłowego. Rozwiązywanie zadań jest świetną zabawą i przygodą z matematyką. Mistrza w rozwiązywaniu zadań tekstowych poznamy w terminie późniejszym.

                                                                                                                                                                                                                 

23 maja 2019r uczniowie klas siódmych przystąpili do egzaminu próbnego z matematyki.  Arkusz egzaminacyjny zawierał 23 zadania różnych typów. Były  to zadania typu prawda-fałsz, zamknięte wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań otwartych. W przyszłym roku uczniowie bedą pisać egzamin ósmoklasisty. 

Próbny egzamin dla klas siódmych został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia  i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).  Egzamin  dla uczniów przeprowadzany  został wyłącznie w celu informacyjnym  (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Całość przygotowała i przeprowadziła D. Dwucet

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki

„Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów” w roku szkolnym 2018/2019

 Innowacja  miała formę metodyczno – organizacyjną  i dotyczyła lekcji matematyki,  oraz zajęć  dydaktyczno - wyrównawczych z  matematyki  prowadzonych w ramach działań statutowych.  Skierowana była do uczniów klas siódmych szkoły podstawowej. Innowacją objęta została dodatkowo  również klasa 6a.

  Program innowacyjny  polegał  na wykorzystaniu  programów interaktywnych, tablicy interaktywnej, komputera i zasobów portali internetowych (m.in. www.gwo.pl). Wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne i informacyjne uczniowie w atrakcyjny sposób mogli zdobywać, utrwalać i rozszerzać swoją wiedzę rozwiązując  różne testy online, testy z programów interaktywnych, grać w logiczne gry matematyczne, a następnie doskonalić poprzez szereg ciekawych zadań, rebusów, krzyżówek, wykreślanek,  kart z tabliczką mnożenia, itp. logiczne myślenie. Podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,  komputera -  uczniowie pracowali indywidualnie lub grupowo, wykorzystując różne metody:

- metody i techniki aktywizujące   (tj. burza mózgów, dyskusja, gry dydaktyczne),

- metody ćwiczeniowe,

 • metody podające (mini wykład, pogadanka). 

Innowacja, której jestem autorką, miała na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań matematycznych i naukami ścisłymi. Za pośrednictwem komputerów, ogólnie dostępnych portali internetowych, tablicy interaktywnej, wizyty na Uniwersytecie Opolskim uczniowie mieli możliwość zdobywania  umiejętności matematycznych, umiejętności niezwykle przydatnych  w kolejnych etapach edukacyjnych.  Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynęła na efektywność nauczania, a zatem osiągnięcia celów edukacyjnych. Podjęte działania zwiększyły zainteresowanie uczniów matematyką. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach matematycznych. Nadrzędnym efektem wdrożenia  innowacji było wzbogacenie i  uatrakcyjnienie zajęć matematyki i kółka matematycznego. Wpłynęło to na  wzrost wiedzy i umiejętności  matematycznych oraz praktycznego jej zastosowania w życiu codziennym. Przyczyniła się do   osiągania przez uczniów lepszych wyników w pracach pisemnych, brania udziału w konkursach, podniesieni wiary w swoje możliwości i zainteresowania naukami ścisłymi. W sposób atrakcyjny i nowoczesny  wpłynęła na  osiągnięcie celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej nauczania ogólnego.

Założenia innowacji zostały w pełni zrealizowane również w tym roku szkolnym.

Wydaje się być uzasadnione kontynuowanie innowacji w następnych latach.

Uwagi końcowe:

Lekcje matematyki a zwłaszcza praca z programem ineteraktywnym  wzbudziły  zainteresowanie wśród uczniów, zaktywizowały i zmotywowały do pracy także uczniów najsłabszych.

Podoba się taka forma pracy zarówno uzdolnionym, jak i tym, którym nauka sprawia trudności. Bardzo duzym powodzeniem i zainteresowaniem cieszył się wyjazd do PWSZ w Raciborzu jak również zajęcia przygotowane przez panią dr Kasię Książek z UO w Opolu w naszej szkole.

 /////////////////////////////////////////////////// rok szkolny 2019/2020///////////////////////////////////////////////////////////

To już ostatni 3 rok realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki. W tym roku uczniowie rownież aktywnie pracują na lekcjach matematyki,  kółku matematycznym. Biorą udział w konkursach matematycznych i pomagają przeprowadzać inne konkursy. Przygotowują pomoce dydaktyczne i plakaty tematyczne.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 27 września 2019r. Akcja ŚDTM była szkolnym wydarzeniem. Najpierw były przygotowania, podczas których uczniowie przypominają i utrwalają sobie tabliczkę mnożenia na lekcjach matematyki. Przygotowują różne plakaty tematyczne. Następnym etapem było sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów za pomocą kart Grabowskiego. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale mistrza tabliczki mnożenia. Uczniowie byli też egzaminatorami i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia u dorosłych – wszyscy zostali mistrzami tabliczki mnożenia.
Akcję tę przygotowały i przeprowadziły panie: Alicja Polak, Ewa Lewosz, Nina Skibińska i Danuta Dwucet

W ramach realizacji 3 –letniej innowacji pedagogicznej z matematyki „Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów” klasy 8 i 7a pracują z programem interaktywnym na lekcjach matematyki oraz w domu . Program zawiera wiadomości i umiejętności z zakresu całej podstawy programowej . W zadaniach są zmienne dane, a zadania są o różnym stopniu trudności. Podoba się taka forma pracy zarówno uzdolnionym, jak i tym, którym nauka sprawia trudności.

8 listopada 2019r odbyła się kolejna 32 edycja OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES MATEMATYKA-PLUS. 70 uczniów od klasy 3 Szkoły Podstawowej do klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego zmagało się z zadaniami matematycznymi w teście. Zadań było 25 o różnym stopniu trudności. Warunkiem przystąpienia do konkursu matematycznego był koszt - 9.30 zł.
Celem konkursu była popularyzacja matematyki, rozwój zainteresowań matematycznych uczniów oraz zwiększenie motywacji uczniów w poznaniu tajników wiedzy matematycznej. Rozbudzanie myślenia logicznego oraz doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych. W tym konkursie nie ma przegranych, wszyscy są zwycięzcami. Tylko najlepsi z najlepszych sięgną po tytuły finalistów. Dziękuję Wam za wysoką frekwencję. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2020 roku. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Danuta Dwucet.

Lena Kozak kl. 3a – laureat I stopnia z wyróżnieniem (100/100pkt)

Natalia Skibińska kl. 3b - laureat I stopnia z wyróżnieniem (100/100pkt)

Wojciech Kosa kl. 3b - laureat I stopnia  (96/100pkt)

Natalia Bigos kl. 3a - laureat I stopnia  (96/100pkt)

Antoni Witos kl.3a - laureat II stopnia (92/100pkt)

Emilia Dominik kl. 3c - laureat III  stopnia (88/100pkt)

Wiktor Bondarewicz kl. 3b - laureat III stopnia (88/100pkt)

Wiktor Sobczak kl. 3c - laureat IV stopnia (84/100pkt)

Nikodem Hołda kl. 3c - laureat IV stopnia (84/100pkt)

Tomasz Herba kl. 3a - laureat IV  stopnia (84/100pkt)

Alicja Wójcik kl. 4a - laureat V stopnia (80/100pkt)

Antoni Janicki kl. 6a - laureat III stopnia  (88/100pkt)

Emil Maciaszczyk kl. 5a - laureat III stopnia (88/100pkt)

Rafał Macewicz kl. 5a - laureat IV  stopnia z (84/100pkt)

Bartłomiej Jabłoński kl. 6a - laureat IV stopnia (84/100pkt)

Wojciech Bielesz kl. 6b -  laureat IV stopnia (84/100pkt)

Szymon    Sienkiewicz   kl. 6b - laureat IV stopnia (84/100pkt)

Matylda Makarska .kl. 7a - laureat V stopnia (80/100pkt)

XX Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów Szkół Podstawowych Województwa Opolskiego 2019/2020. Etap miejsko- gminny w tym roku odbył się w Zespole Szkół w Baborowie. Nasi uczniowie z klasy 8b: Piotr Szczucki, Kamil Dudek i Jakub Jabłoński przystąpili do niego z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. Rzetelnie i ciężko pracowali, aby rozwiązać każde zadanie z testu. I udało się. Zdobyli 1 miejsce- Piotr Szczucki, 2 miejsce- Kamil Dudek i 2 miejsce- Jakub Jabłoński. Gratuluję Wam wspaniale wykonanej pracy. Jestem z Was dumna.


"Mikołajki matematyczne" w LO!
W dniu 5.12.2019r. w Zespole Szkół w Kietrzu odbył się konkurs matematyczny dla klas pierwszych liceum oraz dla klas ósmych, przygotowany przez nauczycielki matematyki
a poprowadzony przez uczniów klasy II LO
Konkurs przebiegał w trzech etapach, pod hasłem: "Co płatek śniegu ma wspólnego z matematyką?".
Uczniowie podczas pierwszego etapu, którym była prezentacja, mieli możliwość zapoznania się z teorią fraktali oraz ich zastosowaniem w różnych dziedzinach życia, a następnie w drugim etapie mogli wykazać się stopniem zapamiętania informacji podanych w prezentacji oraz refleksem podczas konkursu online. Końcowym etapem matematycznych zmagań, była część zadaniowa oraz praktyczna: wykonanie płatka śniegu zgodnie z instrukcją. Uczniowie klasy II LO poprowadzili konkurs z energią i humorem! Nie zabrakło oczywiście słodkich nagród dla zwycięzców! Gratulujemy!

W Konkursie Matematycznym Kangur wyróżnienie otrzymali: Tymoteusz Balcer, Piotr Szczucki i Jakub Besz. Gratuluję. A tak nie wiele brakowało do tytułu laureata.

Ze względu na pandemię koronowirusa nie odbyły się wyjazdy do: Uniwersytet Śląski w Katowicach na Dzien Liczby Pi i do PWSZ w Nysie. Myślę, że te wyjazdy zostaną zealizowane w roku szkolnym 2020/2021 z inna grupą uczniów.

 Tak więc 3 letnia innowacja matematyczna została zakończona.

Głównym celem innowacji było przybliżenie uczniom związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie. Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnego zdobywania wiedzy.  Oprócz wyjazdów na wyższe uczelnie, uczniowie pracowali z programem inetraktywnym na lekcji i w domu. Systematycznie uczęszczali na zajęcia kólka matematycznego. Brali udział we wszystkich konkursach matematycznych, odnosząc większe lub mniejsze sukcesy. Startowali również w konkursach z fizyki i chemii.  I tu też  odnosili sukcesy. Przygotowywali pomoce dydaktyczne, pomagali słabszym uczniom w nauce.

Reasumując, wprowadzona innowacja spełniła swoje zadanie, ponieważ  wpłynęła na  wzbogacenie potencjału umysłowego uczniów oraz  pozwoliła ukazać inny obraz spostrzegania matematyki. Wpłynęła na rozwój zainteresowań  matematyką i naukami ścisłymi. Wskazała  praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.

Dziękuję wszystki uczniom za aktywny udział w realizacji mojej innowacji. Za wszystkie większe i mniejsze Wasze sukcesy.

 Myślę , że przez te 3 lata staliście się  mądrzejsi i bogatsi o dorobek wiedzy matematycznej.  Był to okres wytężonej pracy, wysiłku,  ale także sukcesów i radości.

Życzę Wam spełnienia marzeń i  wszystkiego najlepszego. Nie zmarnujcie swoich talentów. Pogłębiajcie i rozszerzajcie  nadal swoją wiedzę matematyczną.  Powodzenia.

Galeria zdjęć


zobacz również: