programy, akcje i projekty - Innowacja pedagogiczna „ Rozwój psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych i dobrego wychowania u uczniów”

 

         Innowacja edukacyjna jest wprowadzona od 01.09.2018roku, a zakończy się 30maja 2019roku, dotyczy uczniów uczęszczających do klasy V”b” i innych klas, w których uczę.

    Innowacja pedagogiczna jest odpowiedzią na konkretne potrzeby uczniów.

   Założeniem tego programu jest wsparcie w ich wszechstronnym rozwoju.

   Działania uwzględnione w programie innowacyjnym są ścisłe powiązanie z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, stanowią uzupełnienie i rozszerzenie realizowanych w nich treści.  Zajęcia w ramach innowacji pomogą w wyrabianiu nawyków dobrego wychowania i  wykształceniu umiejętności psychospołecznych. Realizacja programu pomoże rozwinąć samoświadomość stanów emocjonalnych, nauczeniu się rozpoznawania i werbalizacji uczuć, kontroli i kierowania własnym zachowaniem. Będą uczyć się w zespole podporządkowywać swoje życzenia i chęci projektom i postępowaniu innych oraz dawać, brać, dzielić się, współpracować, przełamywać egocentryzm. Przyswajać sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów. Rozwijać dociekliwość poznawczą, sprawności umysłowe i osobiste zainteresowania. Ponadto zajęcia pomogą w wykształceniu tolerancji, życzliwości oraz rozumienie i umiejętność działania na rzecz innych i opanowania podstaw kulturalnego sposobu bycia. Zabawa i swobodna atmosfera zajęć będzie sprzyjać nauce, spowoduje to u dzieci  korzystne nastawienie do wykonywanych zadań.

    Istotnym walorem programu  jest zastosowanie najbardziej skutecznej metody w pracy z uczniem, jaką jest nauka przez działanie i interakcje w grupie.

  Zajęcia są tak opracowane, aby uczniowie mogli stopniowo rozwijać swoje kompetencje, zaczynając od radzenia sobie z emocjami, umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, organizacji i planowania oraz wspólnego realizowania projektów grupowych.

Jest to program, który obejmuje dwa obszary działań:

 1. Pierwszy obszar poświęcony jest psychoedukacyjnym kompetencjom interpersonalnym :

 • Trening nabywania pewności siebie.

 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej.

 • Rozumienie i opanowanie reguł współistnienia w grupie.

 • Korzyści płynące z aktywnego słuchania.

 • Warsztaty kompetencji adaptacyjnych, czyli 8 kroków do zmiany siebie w sytuacji zmiany.

 • Umocnienie wiary w siebie poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron ucznia, dostarczanie pozytywnych doświadczeń – sukcesu.

 • Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem.

 • Racjonalne gospodarowanie własnym czasem jako droga do samorozwoju.

 • Trening rozwijania kompetencji poznawczych, czyli nieznane jako znane – słów kilka o konstruowaniu wiedzy i logicznym myśleniu.

 • Style i strategie uczenia się, czyli kiedy uczę się najszybciej.

 • Warsztaty budowania motywacji, czyli chcieć to móc.

 • Warsztaty doskonalenia kompetencji kulturowych i aksjologicznych, czyli o istnieniu w kulturze

 • Trening innowacyjności i twórczego myślenia.

 • Trening wykształcenia odpowiedniej komunikacji i współdziałania.

 • Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła.

 

 1. Drugi obszar poświęcony tzw. „dobremu wychowaniu”:

 • Poznajemy siebie i innych,

 • Etykieta na co dzień,

 • W zdrowym ciele zdrowy duch”,

 • Kultura słowa,

 • Nie strój zdobi człowieka, ale...”,

 • Zasady zachowania w miejscach publicznych,

 

Podczas realizacji programu będą wykorzystane aktywizujące metody pracy:

1. dyskusja, projekt edukacyjny,  "burza mózgów,  sesje dyskusyjne, metaplan, drzewko decyzyjne, odgrywanie ról

 1. Aranżowanie znaczących osobistych doświadczeń i odkryć

 • Metody oparte na ekspresji – drama i psychodrama.

 • Metody oparte na impresji.

 1. Treningi autogenne, relaksacyjne, interpersonalne i twórcze

 • Siła sugestii.

 • Treningi – „stan zatopienia się w sobie”.

 1. Treningi doświadczania pozytywnych emocji

 • Metody symulacyjne.

 • Sukces osiągnięty w wyobraźni.

 1. Zabawa

 2. Techniki dialogowe, analizy i interpretacji, modelowania

 • Dyskusje, debaty, rokowania.

 • Mediacje, negocjacje.

 • Rozmowy kontrolowane.

 • Snucie opowieści.

 • Dialog z wyimaginowanymi postaciami.

 1. 8 kroków ku szczęściu - tworzenie listy sytuacji, w których czujemy się szczęśliwi, a następnie przygotowanie uniwersalnego planu czy uniwersalnej strategii, która:

 • doprowadzałaby do poczucia szczęścia,

 • pozwalałaby to szczęście utrzymać.

Sprawozdanie z realizowanych zajęć I półrocze

     REALIZOWANE ZAJĘCIA O CHARAKTERZE PSYCHOEDUKACYJNYM I PROFILAKTYCZNYM ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z USTALONYM PLANEM. PRZY REALIZACJI TAK NIEZWYKLE WAŻNYCH ZAGADNIEŃ BARDZO DUŻE WSPARCIE UZYSKUJĘ ZE STRONY PANI PSYCHOLOG ANNY DRZEWIECKIEJ.  BARDZO CHĘTNIE ODPOWIADA NA NASZE ZAPROSZENIA.  PROWADZI WIELE ZAJĘĆ, KTÓRE SĄ NIEZWYKLE ATRAKCYJNE.

 

 

          Do tej pory skupiliśmy się na następujących treściach:  

 

 1. Emocji i uczucia – jak sobie z nimi radzić?
 2. Zasady skutecznej komunikacji w relacjach międzyludzkich
 3. Jak być asertywnym?
 4. Siła w grupie.
 5. Budowanie poczucia własnej wartosci.

            Zajęcia  poprawiają funkcjonowanie emocjonalne i społeczne uczniów, umożliwiają lepsze poznanie siebie oraz nabycie nowych umiejętności interpersonalnych poprzez:

 • pomoc uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie,
 • pomoc uczniom w lepszym zrozumieniu pojęcia prawidłowej komunikacji w relacjach interpersonalnych,
 • wspomaganie rozwoju społecznego poprzez poznawanie i ćwiczenie skutecznych metod porozumiewania się budowanie komunikatu ”ja”, aktywne słuchanie, rozpoznawanie barier komunikacyjnych, ćwiczenie zachowań asertywnych, uczenie się informowania innych o własnych myślach, uczuciach, oczekiwaniach,
 • wzbudzenie w uczniach chęci pracy nad sobą i kontroli nad własnym życiem oraz radzeniem sobie w sytuacjach trudnych.

           

            Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją każdego człowieka na to, co się dzieje w relacjach z otoczenie. Mimo, że wszyscy o tym wiemy, to ta sfera życia emocjonalnego stanowi źródło wielu nieporozumień w kontaktach między ludźmi. Wielu z nas ma kłopoty z okazywaniem uczuć i mówieniem o nich, a czasem nawet z właściwym ich rozpoznawaniem nie tylko u innych, ale i u siebie. Bywa tak, że dzieci uczone są tłumienia swoich uczuć, szczególnie tych, których wyrażanie jest kłopotliwe dla otoczenia, np. lęk, złość, zazdrość, agresja. Jednakże uczucia nie wyrażone powodują to, że żyjemy w dużym napięciu. Wówczas stają się też one powodem naszych niezrozumiałych dla otoczenia, a nieadekwatnych do sytuacji – zachowań.

Znajomość własnych stanów emocjonalnych i sytuacji, które je wywołują, ułatwia nasze rozumienie zachowań innych ludzi, a tym samym pozwala to na unikanie zachowań agresywnych, bądź uległych wobec otoczenia.

            Cykl tych zajęć służył gównie psychoedukacji młodego człowieka z zakresu nabywania i rozwijania umiejętności interpersonalnych, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

            Dlatego myślę, że zaproponowana tematyka zajęć miała na celu uzmysłowienie uczniom, jak ważna jest w naszym codziennym funkcjonowaniu umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć i emocji, gdyż dzięki temu będzie nam się lepiej żyło i unikniemy być może wielu kłopotliwych i niemiłych sytuacji w relacjach z innymi. Ponadto dzięki poznanym zasadom skutecznej komunikacji łatwiej nam będzie rozumieć i stosować w praktyce takie zachowania i postawy społeczne, które pozwolą nam określać swoje prawa nie naruszając przy tym niczyjej godności.

Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, czyli takimi, które uczą przez osobiste doświadczenie i przeżywanie oraz stanowią najefektywniejszą metodę nauczania.

           

W drugim półroczu realizowano problematykę z zakresu tzw. "dobrego wychowania".

 • Etykieta na co dzień
 • W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Kultura słowa
 • Nie strój zdobi człowieka, ale...”
 • Zasady zachowania w miejscach publicznych
 • -ponadto
 • Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła.
 • Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem.
 • Trening rozwijania kompetencji poznawczych, czyli nieznane jako znane – słów kilka o konstruowaniu wiedzy i logicznym myślenia.
 • Warsztaty budowania motywacji, czyli chcieć to móc.
 • Warsztaty doskonalenia kompetencji kulturowych i aksjologicznych, czyli o istnieniu w kulturze.
 • Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły?

 

Sprawozdanie z realizacji

 INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ  - Rozwój psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych i zakresu dobrego wychowania u uczniów ( po zakończeniu realizacji programu - czerwiec 2019 rok).

Program był realizowany w roku szkolnym 2018/2019 przez uczniów kl. V „b”.

Tematyka zajęć oraz poziom trudności  były dostosowane do wieku uczestników.

Zrealizowano wszystkie cele i działania projektu na poszczególnych jego etapach.

    Podczas realizacji programu zastosowane były najbardziej skuteczne metody i formy pracy z uczniem, jaką jest nauka przez działanie i interakcje w grupie, które dodatkowo stanowiły źródło dobrej zabawy. Uczniowie stopniowo rozwijali  swoje kompetencje, zaczynając od radzenia sobie z emocjami, umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie,  wyrabiali zasady dobrego zachowania, dobrych manier w różnych sytuacjach życiowych  oraz rozwijali umiejętność organizacji, planowania i wspólnego realizowania projektów grupowych.

Zajęcia pomogły nieukształtowanym jeszcze umysłom odnaleźć się w trudnym świecie wielu wyzwań i umiejętności, właściwej jakości kontaktu z drugą osobą.

     Ewaluacja wykazała, iż zajęcia były atrakcyjne, motywujące do dalszej pracy. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęcia, które dały im wiele powodów do radości.

 Z pewnością innowacja w dużym stopniu przygotowała uczniów do życia w otaczającej ich rzeczywistości, wspierała ich rozwój, wpłynęła na kształtowanie osobowości, aktywnej postawy ,  otwartej na nowe doświadczenia i potrzeby innych. Wzbudziła oraz zaczęła ukierunkowywać, rozszerzać zdolności,  pasje i ich zainteresowania. Nauczyli się przekraczać własne ograniczenia,  pokonywać słabości i  wierzyć w swoje możliwości, co z kolei w przyszłości urzeczywistnić  marzenia. Nauczyli się jak dbać o sferę uczuć, emocji oraz jak dbać o relacje interpersonalne.  Jak być odważnym, aby żyć w zgodzie ze sobą i jednocześnie być wrażliwym i życzliwym dla innych. Wykształciły wewnętrzną siłę w odkrywaniu radości życia i pielęgnowaniu uczuć służących bycia przyjaznym dla siebie samych i  innych. Umieją zaprojektować i zorganizować działania na rzecz czynnego wypoczynku. Wiedzą  jak dbać o niezniszczalną wartość człowieczeństwa jaką jest godność, łącząc w sobie pokorę, skromność, odwagę i niezależność. Zdają już sobie sprawę, że reguły, zasady są sposobem na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji i dają duże poczucie bezpieczeństwa. Umieją ocenić własną postawę i zachowanie w stosunku do powszechnie przyjętych norm i wartości w życiu codziennym człowieka. Pozwoliło także uświadomić uczniom ich własne problemy i je rozwiązywać, pokonywać różne życiowe trudności. Zwiększyło się poczucie przynależności do grupy klasowej i rozwinęła się umiejętność współdziałania, co wpłynęło na samopoczucie indywidualne każdego ucznia.

zobacz również: