programy, akcje i projekty - Program innowacji pedagogicznej z języka angielskiego

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO    „Don’t be afraid to speak  English”

 • telewizyjne, oryginalne dialogi)

metoda audiowizualna (słuchanie autentycznych tekstów, oglądanie filmów w angielskiej wersji językowej).

Autor i realizator innowacji:  mgr Nina Balcer-Maćko

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrzu

 

Tytuł innowacji:

„Don’t be afraid to speak English”  (Nie bój się mówić po angielsku)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej przez publiczne szkoły  i  placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)

Rodzaj innowacji:

programowo-metodyczna

Czas realizacji:

1 września 2018r. – czerwiec 2020r.  (rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020)

Miejsce realizacji:

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym z zakresu nauczania języka angielskiego będzie realizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrzu od roku szkolnego 2018/2019

Klasy objęte innowacją:

Uczniowie klas VII wykazujący zainteresowania językiem angielskim.

Program na którym oparta jest innowacja:

Innowacja programowo-metodyczna

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
AutorzyMelanie EllisAnna Rak 

I Wstęp

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest rzeczą niezwykle ważną. Globalizacja i otwarcie na świat jakie umożliwiają Internet, portale społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu narzucają nam potrzebę płynnego posługiwania się językiem angielskim. Jego znajomość daje większe możliwości szukania interesujących informacji, poznawania ciekawych ludzi i poszerzania swojej wiedzy, dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia.                                                                         

Proponowana  innowacja jest efektem moich obserwacji i spostrzeżeń w trakcie siedemnastoletniej pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej. Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Don’t be afraid to speak English” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Rozbudzi to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich pomoże przełamać barierę językową.  

Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego w szkole. Uczniowie będą zatem  doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez czytanie literatury dziecięcej w formie tradycyjnych książek w wersji tzw. easy readers (uproszczonych lektur obcojęzycznych), oglądanie kreskówek i filmów w angielskiej wersji językowej, naukę piosenek anglojęzycznych, pisanie listów po angielsku do uczniów, wykorzystanie do nauki fiszek językowych. Pozwoli to dzieciom na kontakt z żywym językiem i przyczyni się bezpośrednio do bogacenia słownictwa oraz doskonalenia wymowy. Najistotniejszą rzeczą, którą będę się starała przekazać podczas zajęć swoim uczniom to fakt, aby nie bały się po prostu mówić i używać języka angielskiego w codziennych sytuacjach życiowych. Strach przed mówieniem często wynika nie z nieznajomości słownictwa czy zasad gramatyki, a ze strachu przed ośmieszeniem, który należy w sobie przezwyciężać i zmierzać do płynności językowej małymi krokami w myśl zasady:  im więcej będziemy mówić po angielsku, tym nasza płynność językowa będzie lepsza, a lęk mniejszy. Bardzo ważną zasadą, którą staram się wpoić moim uczniom to, aby nie bali się regularnie słuchać i oglądać oryginalnych programów i filmów. Początkowym celem jest oswojenie się z językiem angielskim, po czym przychodzi zrozumienie a następnie w miarę swobodne posługiwanie się językiem.

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, odbioru tekstów pisanych, słuchanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo zajęcia nastawione będą na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych związanych z sytuacjami z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzone również z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu.

II Cele innowacji:

Cele ogólne:

 • promowanie języka angielskiego wśród dzieci
 • zachęcanie uczniów do rozwijania swoim umiejętności językowych
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego
 • poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym
 • kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
 • rozwijanie wiedzy i sprawności językowych w ramach wszystkich nauczanych standardów: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie
 • rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia konwersacji
 • podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego
 • uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka
 • rozwijanie w uczniach postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi reagować słownie i pisemnie w prostych sytuacjach dnia codziennego
 • rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać w nich konkretne informacje
 • poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego
 • posługuje się słownikiem dwujęzycznym
 • rozumie teksty słuchane i potrafi zareagować w konkretnej sytuacji zadaniowej
 • łatwiej rozwiązuje zadania testowe i egzaminacyjne ze słuchu
 • tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem stylistycznym i gramatyczno – leksykalnym
 • poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe)
 • rozwija swoje umiejętności językowe poprzez oglądanie filmów i bajek w języku angielskim
 • zapoznaje się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)
 • doskonali umiejętności współpracy w grupie i w zespole
 • przygotowuje się do udziału w konkursach językowych, festiwalu piosenki angielskiej, konkursu recytatorskiego angielskich wierszy dla dzieci i młodzieży
 • doskonali umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim (w formie tradycyjnej i elektronicznej)
 • ogląda filmy, słucha i tłumaczy piosenki, czyta książki w języku obcym

Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

III Zasady innowacji

Innowacja pt. „Don’t be afraid to speak English” będzie realizowana przez grupę uczniów z klas VII w roku szkolnym 2018/2019, a następnie będzie kontynuowana przez nich w kolejnej klasie (rok szkolny 2019/2020). Innowacją objęci zostaną chętni uczniowie, którzy pragną poszerzać swoją znajomość języka angielskiego. Innowacja realizowana będzie podczas zajęć w ramach działań statutowych oraz na lekcjach języka angielskiego.

 

IV Metody i techniki pracy

Metody realizacji celów  innowacji będą uwzględniały różnorodne metody, formy oraz techniki pracy z uczniami.

 • metoda komunikacyjna (odgrywanie scenek i dialogów używanie autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki
 • metoda podająca
 • metoda bezpośrednia (uczniowie podczas lekcji sami używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji

Formy i techniki pracy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa
 • praca w grupach i parach
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych
 • symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych
 • ćwiczenia w pisaniu listów, pocztówek, e-maili,
 • projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej połączone z ćwiczeniami na zrozumienie
 • organizowanie i udział w imprezach i konkursach językowych

Materiały i środki dydaktyczne:

 • filmy DVD lub dostępne w Internecie
 • płyty CD (nagrania piosenek)
 • książeczki easy readers w języku angielskim
 • tablica multimedialna
 • materiały autentyczne
 • gry planszowe – dydaktyczne
 • słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie
 • materiały przygotowane przez nauczyciela
 • fiszki językowe

V Treści programowe

            Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji  językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie. Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel  może planować i modyfikować ją w  zależności   od   potrzeb swoich uczniów:

- Let’s watch – oglądanie filmów i bajek w angielskiej wersji językowej dostępnych w Internecie takich jak: The full house; Fuller house, Flintstones, Sesame Street, Peppa Pig, High School Musical, Harry Potter, Kevin Home Alone, Witch, Family album USA, Muzzy in Gondoland, Friends i wiele innych, w których tempo wypowiadanych zdań i zwrotów będzie odpowiadało biegłości językowej uczniów; częste powtarzanie.

-My i piosenka – praca z piosenką w języku angielskim, wprowadzanie nowych struktur w kontekście, wprowadzenie nowego słownictwa i utrwalenia już znanego, tłumaczenia,  ćwiczenia wymowy, nauka zwrotów, śpiewanie piosenki.

- Praca ze słownikiem dwujęzycznym.

- Korzystamy z programów mulimedialnych

- Redagujemy listy i meile do przyjaciół z i innych szkół, blog, opis,

-Wycieczka na Uniwersytet/Wyższej Szkoły na zajęcia językowe (spotkanie z native speaker)

- Everyday life - scenki komunikacyjne, dialogi (potrafię zapytać o cenę, zdrowie, kierunek, ulubione rzeczy…

- Ulubieni artyści (aktor, piosenkarka) przygotowujemy prezentacje.

- My favourite English poem – przygotowujemy wiersz po angielsku do prezentacji konkursowej

-Let’s read stories in English – czytanie opowieści, historyjek w formie książek w uproszczonej wersji językowej (easy readers wyd. Oxford) – wykonywanie zadań do książki;

-przygotowanie uczniów do konkursów języka angielskiego

- My world – krótkie prezentacje ulubionych rzeczy

- Rozwiązujemy zadania przygotowujące do konkursów z języka angielskiego.

VI Przewidywane efekty

 

         Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego, przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym , zdobycie przez uczniów większej pewności siebie i śmiałości.

 

Efekty dla uczniów

 

 • zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji kluczowych
 • umocnienie wiary w swoje możliwości językowe
 • wzmocnienie motywacji do pracy
 • pokonanie strachu przed włączeniem się do udziału w konkursach przedmiotowych i prezentowaniem swoich umiejętności
 • podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów  
 • poprawa umiejętność pracy w grupie.

Efekty dla szkoły:

 • poprawa jakości pracy szkoły
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków

VII Ewaluacja

 

Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec każdego roku szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów zarówno podczas zajęć, jak i konkursów oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych.

 

Narzędziem ewaluacji będą:

-ankieta ewaluacyjna dla uczniów i rodziców

-zdjęcia i informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły

Sposoby ewaluacji:

-rozmowy z uczniami

-obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć

-udział w konkursach języka angielskiego o różnym zasięgu

-analiza efektów pracy uczniów

Literatura

 1. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
  AutorzyMelanie EllisAnna Rak
 2. Brudnik E, Moszyńska A, Owczarska B Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo SFS 2000,
 3. Małgorzata Cieślak „English 1” Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…,Wydawnictwo WAGROS 2016,
 4. Ben Wetz, Diana Pye „English Plus Options podręcznik dla klasy VII”

Wydawnictwo OXFORD

 1. Raymond Murphy „ Essential Grammar in Use”Wydawnictwo Cambridge 2007,

 

 

 

 

 

zobacz również: