organizacje szkolne - Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

 

Opiekunem koła jest nauczycielka przyrody - Genowefa Górecka

Głównym założeniem Szkolnego Koła LOP to kształtowanie właściwego szacunku uczniów do przyrody, uwrażliwienie na jej piękno, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwanie nad przetrzeganiem praw ochrony przyrody.
       
Szkolne Koło LOP w naszej szkole stanowi bardzo dobrą formę pracy pozalekcyjnej. Umożliwia szeroką realizację celów organizacji, pełniąc jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. Stwarza dla uczniów takie sytuacje, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Umożliwia to poznanie świata w jego jedności i złożoności, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywuje do dalszej pracy na rzecz środowiska
oraz edukacji w tym zakresie.

W poznaniu zagadnień ochrony środowiska uczniowie podejmuję różne działania, prace społeczno - użyteczne:
- zbiórka surowców wtórnych,

- zbiórka zużytych baterii,

- wycieczki,
- badania, obserwacje, eksperymenty.

          Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Kołem Łowieckim „Granica”im. Wojsk Ochrony Pogranicza z Dzierżysławia. Współdziałanie ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez zbiórkę karmy dla zwierząt na okres zimowy oraz zwalczanie i zapobieganie kłusownictwu, a także wywieszanie karmników i budek lęgowych.

 

Podsumowanie działalności SKLOP na przestrzeni ostatnich lat

      Głównym założeniem działalności naszego koła było kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do przyrody, pogłębienie zainteresowań otaczającym środowiskiem, wzbudzenie odpowiedzialności za nie i wzbogacanie wiadomości i umiejętności przyrodniczych a w szczególności zagrożeń czyhających ze strony człowieka. Ponadto były utrwalane prawidłowe nawyki, przyzwyczajenia i postawy proekologiczne.

Te działania były realizowane w następujący sposób:

I

- Gromadziliśmy karmę dla zwierząt na okres zimowy.

- Przeprowadzaliśmy zimowe dokarmianie ptaków.

- Wywieszaliśmy karmniki, poidełka i budki lęgowe.

II

 • Organizowałam apele i uroczystości z okazji:
 • „Światowego Dnia Ziemi”
 • Sprzątania Świata”
 • Tygodnia Czystości Wód”
 • Jak dokarmiać ptaki”

III

 • Redagowaliśmy ulotki i rozdawaliśmy je uczniom i mieszkańcom Kietrza.
 • Wykonywaliśmy plakaty i rozwieszaliśmy na terenie szkoły i miasta.

IV

 • Prowadziliśmy akcje porządkowe na terenie miasta.

V

Wykonaliśmy mnóstwo wystaw, gazetek:

np.

 • „Las to skarbiec każdego człowieka”
 • „Zanieczyszczenia wód”
 • „Zanieczyszczenia powietrza”
 • „Zanieczyszczenia gleb”
 • „Przyczyny, skutki powstawania i sposoby zapobiegania negatywnvch zjawisk spowodowanych działalnością człowieka:

( takich jak: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, smog)”

 • „Ptasia stołówka”
 • Rośliny trujące
 • „Rośliny lecznicze”
 • „Parki narodowe”
 • „Jesień w lesie grzyby niesie'

i wiele innych

VI

Odbywały się bezpośrednie spotkania z przyrodą, spacery,wycieczki, doświadczenia, które zaostrzyły zmysł obserwacji u dzieci, skupiały uwagę na badanych elementach środowiska, a co najważniejsze rozbudzały poszanowanie przyrody.

Poszerzały wiedzę na temat roślin, zwierząt oraz różnych zjawisk fizycznych.

Były to wycieczki do:

 • oczyszczalni ścieków
 • na wysypisko śmieci
 • do rezerwatów przyrody

VII

 Przeprowadzaliśmy także monitoring stanu czystości wód Troi i stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz braliśmy udział w kampanii „Likwidujemy „dzikie wysypiska śmieci”.

VIII

Aby zwiększyć konsekwentność działania w zakresie ochrony środowiska były organizowane i przeprowadzane liczne konkursy przyrodnicze, ekologiczne o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym z wysokimi efektami.

Bardzo dużo radości  moim uczniom dało zajęcie pierwszych miejsc w Przyrodniczym konkursie organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy. Ta radość wynikała z tego, iż zwycięzcy indywidualnie byli obdarowani cennymi nagrodami rzeczowymi.

IX

Realizowaliśmy różne programy i projekty i prowadziliśmy kampanie np.

 • „ Zachowaj trzeźwy umysł”- mający na celu promowanie swojej okolicy oraz utrwalanie aktywnych form wypoczynku.
 • „Trzymaj formę”
 • Świat bez elektrośmieci”
 • „Reba” -zbiórka zużytych baterii – współpraca z Organizacją Odzysku
 • „ Kochasz dzieci, nie pal śmieci”
 • Projekt”Razem dla zdrowia”- który łączył treści ekologiczne i zdrowotne.

X

Aby ułatwić realizację przyjętych założeń, zadań opiekun SKLOPU napisała dwa programy.

1.Program interdyscyplinarny pt.”Przewodnik po Kietrzu'. Szczególną zaletą tego programu jest to, ze zawarte w nim tematy, zagadnienia mogli również włączyć inni nauczyciele na swoich zajęciach.

2.Drugi- to Program Ścieżki Regionalnej, gdzie istotą realizacji jest poznawanie najbliższego środowiska, specyfiki regionu, rozwijania wartości wspólnoty lokalnej.

XI

Szczególnie ważnym  momentem działalności SKLOPU było wyjście do środowiska lokalnego

w następujących zagadnieniach:

 • szkodliwość zużytych baterii ( były wykonywane pudła roznoszone do sklepów i innych miejsc użyteczności publicznej a następnie systematycznie sprawdzane opróżniane i przekazywanie odpowiedniej firmie. Dzięki temu korzyść była podwójna, bo uzyskiwaliśmy tzw. punkty za które wzbogacaliśmy salę przyrodniczą w pomoce dydaktyczne.
 • „Nie pal śmieci trujesz dzieci”- przeprowadzano w formie hapaningu, plakatów ulotek.
 • Cykliczne wyjścia do miasta z przesłaniem odnośnie konieczności noszenia toreb ekologicznych a zaniechania noszenia reklamówek foliowych.
 • Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z elektrośmieciami” Wiesz, co robić z ZSEE”. Realizacja tego działania przyniosła nam również sporo satysfakcji, albowiem dzieci zostały obdarzone prezentami, a szkoła otrzymała nagrodę w kwocie 1000zł w formie pomocy dydaktycznych.
 • Rola lasów w przyrodzie i życiu człowieka i jak należy je chronić?
 • Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj, świeć przykładem.

XII

Chcąc trafić do jak najliczniejszego grona mieszkańców najbliższej okolicy i regionu pisywaliśmy wiele artykułów do gazet i gazetek.

Sprzątanie Świata 2015

         Uczniowie Szkoły Podstawowej pod przewodnictwem Genowefy Góreckiej od wielu lat zajmują się promowaniem ekologicznego stylu życia wśród uczniów i mieszkańców Kietrza. Już tradycyjnie w 3 weekend września w tym kierunku była prowadzona kampania. Na tę okoliczność przygotowaliśmy plakaty, hasła, informacje okolicznościowe, które w piątek 18.09.15r. były rozwieszane w szkole i rozdawane naszym uczniom. Następnie wyszliśmy na miasto, aby uświadomić mieszkańcom Kietrza,  potrzebę dbałości o przyrodę. Każdy przechodzień otrzymywał od nas pouczające informację ,w  jaki sposób  można to czynić?

         Po zajęciach lekcyjnych udaliśmy się na wycieczkę rowerową do Dzierżysławia pod hasłem: „Wyprawa poprawa”. Misją tej części kampanii było przekonanie się, jak mieszkańcy  gminy dbają wygląd naszej przestrzeni. I co się okazało..., na trasie Kietrz- Dzierżysław w przydrożnych rowach leży mnóstwo śmieci: butelki szklane i plastikowe, kartony, papiery, puszki. Więc, rodzą się pytania:

-Czy tak trudno zabrać śmieci do domu i wyrzucić do odpowiedniego kosza?

-Czy  przemierzając tę drogę, jest Ci przyjemnie, widząc wokół śmieci?

-Czy nie zdajesz sobie sprawy, że nawet wyrzucone pojedyncze śmieci przyczyniają się do zanieczyszczania naszej planety?

Czas na odpoczynek połączony z wiedzą

W Domu Myśliwskim w Dzierżysławiu

          Zwieńczeniem naszych zmagań było dotarcie do miejsca, gdzie zwykle spotykają się członkowie Koła Łowieckiego „Granica” im. Wojsk Ochrony Pogranicza”. Dzięki uprzejmości i gościnności zarządu i my mieliśmy możliwość tu  być. W ramach współpracy odbyła się prelekcja pt: „Co kryje las”, którą pięknie przedstawił pan Karol Orawski. Następnie zaprosił nas na pyszne kiełbaski z ogniska. Po tak pracowitym dniu, oraz na drogę powrotną do Kietrza przydała się nowa porcja energii.

       Dziękujemy bardzo Zarządowi Koła Łowieckiego za możliwość doznania tych wszystkich wrażeń.

      Usatysfakcjonowani ze swoich działań, wracamy do domu  z nadzieją, że nasza praca nie pójdzie na marne, a mieszkańcy gminy Kietrz pod wpływem naszych działań zmienią swoje postępowanie.

Ogłoszenie

ZBIERAJ ZUŻYTE BATERIE
i przynieś je do szkoły,
bo to odpady niebezpieczne.
Dlaczego ?
W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.
Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.
Zbierając baterie:
- ochronisz środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń,
- ograniczysz eksploatację zasobów naturalnych,
- zmniejszysz ilość szkodliwych odpadów,


- zadbasz o swoje zdrowie i zdrowie innych,
- nie trujesz środowiska.
Ciekawostki szkodliwego wpływu baterii na środowisko:
- jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 gleby,
- jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5 000 do 50 000 litrów wody,
- jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu,
- nie niszcz i nie wrzucaj do ognia – może to spowodować wyciek lub eksplozję,
- wyrzucanie baterii lub akumulatora na śmietnik jest zagrożone karą grzywny.
Pamiętaj!- oddziel wszystkie baterie od pozostałych odpadów- nie zapomnij o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach- regularnie przynoś zużyte baterie do szkoły.
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

 Chronimy przyrodę

Od wielu lat szkoły podstawowe w gminie Kietrz współpracują z Kołem Łowieckim „Granica” im. Wojsk Ochrony Pogranicza z Dzierżysławia. Współdziałanie ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Członkowie cyklicznie organizują zbiórkę karmy dla zwierząt na zimę, zwalczają i zapobiegają kłusownictwu, a także wywieszają karmniki i budki lęgowe.

31 marca 2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące współpracę. Przedstawiciele Kół Łowieckich - Karol Orawski i Zbigniew Skibiński, wręczyli nagrody wyróżniającym się szkołom. I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł uzyskała szkoła z Kietrza, II zdobyła szkoła z Nowej Cerekwi (200zł), natomiast szkole ze Ściborzyc przyznano III miejsce i nagrodę 100 zł.

 Kolejnym punktem programu był montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów kl. Va, Vb. Uczniowie w ciekawy sposób przypomnieli wszystkim, jak ważna jest dbałość o nasze środowisko.

Potem Genowefa Górecka, Opieku SKLPw Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kietrzu, podsumowała działania, jakie podejmowała z dziećmi od 15 lat. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje promocja proekologicznych zachowań w środowisku lokalnym przez  akcje poruszające zagadnienia szkodliwości zużytych baterii, inicjatywę „Nie pal śmieci, trujesz dzieci”, zachęcanie do rezygnacji z noszenia na zakupy toreb foliowych. Działania poszerzające świadomość ekologiczną obejmują też zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z elektrośmieciami, kolejny temat to rola lasów w przyrodzie i życiu człowieka. – Mamy też akcję pod hasłem „Likwidujemy dzikie wysypiska śmieci”, „Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj, świeć przykładem”, ”Zbieraj i segreguj surowce wtórne”, „Promowanie swojej najbliższej okolicy” – wymieniają jednym tchem członkowie Ligi.

Kształtowanie świadomości ekologicznej było prowadzone w sposób ciągły i długotrwały, bo wymagało zmiany mocno zakorzenionych niewłaściwych zachowań. - Jesteśmy pewni, że po wdrożeniu tych wszystkich oddziaływań wzrosła troska o stan środowiska u znacznej grupy ludzi, zostały wykształcone właściwe przyzwyczajenia i zachowania – mówi Genowefa Górecka. - Wszystkie te zmiany stały się możliwe dzięki uświadomieniu skutków degradacji środowiska. Uważamy, że nasza działalność przyczyni się do poprawy warunków zdrowego życia i wypoczynku człowieka – kończy koordynatorka akcji proekologicznych.

Człowiek i przyroda

     Człowiek i przyroda – to temat podejmowany od wieków i nic nie wskazuje na to, ze zostanie on wyczerpany. Fakty, obrazy zanieczyszczonego środowiska zmuszają nas do realizowania takich zadań, programów, które pozwolą młodym ludziom nabycie właściwych zachowań, przyzwyczajeń i działań ograniczających stale postępująca degradację środowiska. W tym zakresie pracujemy wielotorowo. Jedną z dróg do osiągnięcia powyższego celu jest współpraca szkół gminy Kietrz z Kołem Łowieckim „Granica” im. Wojsk Ochrony Pogranicza z Dzierżysławia. 

    Tradycją jest, że raz w roku odbywa się  spotkanie podsumowujące pracę uczniów poszczególnych szkół z kołem łowieckim.  31 marca 2016 roku odbyło się spotkanie również w naszej szkole , która wywalczyła sobie pierwsze miejsce. Na drugim miejscu znalazła się szkoła z Nowej Cerekwi, a trzecie przypadło uczniom ze Ściborzyc Wielkich. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród pieniężnych dokonał pan Karol Orawski .

Uroczystość uświetnili uczniowie   z klasy Vb i VIc  pod kierunkiem . Uczniowie  w rzeczowy i ciekawy sposób przypomnieli wszystkim zebranym, jak niezwykle ważna jest dbałość o naszą przyrodę i jak mądrze uczestniczyć w kształtowaniu środowiska.

Światowy Dzień Ziemi – 2016r.

Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970r. W ten sposób ludzie, którym nie były obojętne losy naszej planety, chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu naszej planety.

Rok w rok przyroda ulega niszczeniu, staje się coraz uboższa. Niektóre gatunki roślin, zwierząt giną bezpowrotnie, możemy dzisiaj podziwiać już tylko na obrazkach. Wielu gatunkom grozi wyginięcie. Jest to następstwem nieprzemyślanych, niewłaściwych  działań człowieka. Mało tego, okazuje się, że degradacja dokonana w przyrodzie przez człowieka zaczyna zagrażać samemu człowiekowi.

Dlatego ten dzień jest wspaniałą okazją, by przedstawić  globalne problemy Ziemi. Uświadomić nam, jak kruchy jest jej ekosystem. Ma być to czas ekologicznej refleksji i propagowania właściwych postaw. Ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.

W tym roku obchody Światowego Dnia Ziemi odbywają się pod hasłem: „ Palący Temat – Niska Emisja.”

 Poświęcone są tematom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. I my łączmy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości – planety Ziemi.

Rok szkolny 2016/ 2017

Przeprowadziliśmy akcję "Śmieci to nie opał"

W tym celu zorganizowaliśmy przemarsz przez miasto połączony z rozwieszaniem plakatów i ulotek informujących o szkodliwości spalanych śmieci w piecach domowych. A na korytarzu szkoły urzadziliśmy piękną wystawkę.

A oto, co było zawarte w ulotce.

nie truj paląc śmieci

w piecach domowych!!!

 Dym ze spalanych śmieci, nie tylko jest smrodliwy, ale jest szkodliwy dla Twojego zdrowia i Twoich dzieci.

 Podczas spalania emituje się do atmosfery:    

  *tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt ( utrudnia

transport tlenu w układzie krwionośnym),

           *tlenek azotu - powoduje podrażnienia, a nawet bardzo poważne uszkodzenie płuc, niszczą rośliny,

               *dwutlenek siarki – powodując trudności w oddychaniu.

             W połączeniu z wodą powstaje kwaśny deszcz  zakwaszając gleby, a poprzez to obumieranie roślin,

       *pyły - odkładają się w glebie zawierają związki metali ciężkich( ołów, kadm, rtęć, kobalt).

 Ten trujący dym zawiera jeszcze: chlorowodór, cyjanowodór

i silnie rakotwórcze dioksyny.

 W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w

gospodarstwach domowych obserwuje się zwiększającą ilość   pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry czy alergie pokarmowe.

 Niska temperatura i duża wilgotność

 w okresie jesienno - zimowym wzmagają szkodliwość palonych substancji.

Spalanie śmieci powoduje także osadzanie w przewodach kominowych sadzy, mogących być przyczyna pożaru

Dzień Ziemi 

10 kwietnia 2017r. dla uczniów całej szkoły odbył się montaż słowno- muzyczny ”Rady na odpady”.

Na spotkaniu uczniowie klasy VI „a” przybliżyli zebranym rosnący problem gospodarki odpadami. W bardzo ciekawy i interesujący sposób zaprezentowali także sposoby zmniejszania ilości śmieci, a tym samym postępującą degradację środowiska.

 Rok szkolny 2017/2018

Sprzątanie Świata-Polska  2017

   Nie ma śmieci są surowce – te słowa były hasłem tegorocznej akcji Sprzątania Świata.

   W przedostatni weekend września na terenie całego kraju i na świecie tysiące ludzi starało się oczyścić swoje otoczenie z wszechobecnych odpadów. Członkowie naszego koła również podjęli się tej formy pomocy naszej planecie. Jednakże trzeba sobie zdać sprawę, że jest to jedynie czubek góry lodowej, symbolem, sygnałem, że nadszedł czas, by poważnie zastanowić się nad tym, jak pohamować rozwój zanieczyszczeń i skutecznie go realizować.

    Każdy z nas korzysta z dóbr natury, rozwoju cywilizacji, a nie zwraca uwagi na to, jakie konsekwencje wynikają z wielu naszych działań.

   Nadmierna konsumpcja obserwowana na co dzień wymaga ogromnej ilości energii i surowców naturalnych i ani przez chwilę wielu z nas nie zastanawia się, co zostanie dla naszych następców.

Takie nasze działania powodują między innymi ocieplanie klimatu, a to z kolei jest powodem nieprzewidywalnych, katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych, które obserwowaliśmy tego lata.

Lekcja przyrody i matematyki w terenie.

 „Przyrodę-Poznaję, Szanuję, Chronię i Matematykę Stosuję”

   W piątek 15.09.2017r. po sprzątaniu terenu wokół szkoły kl. 4b i 5a udały się autobusem do Rezerwatu Leśnego w Rozumicach pod opieką p. G. Góreckiej i p. D. Dwucet. Tam również oczyszczaliśmy teren ze śmieci. Następnie po wejściu do lasu w kontakcie z przyrodą zrealizowaliśmy  zajęcia przyrodniczo- matematyczne. Dzieci miały okazję poznać środowisko leśne praktycznie, zapoznały się z informacjami dotyczącymi rezerwatu przyrody, jego walorami przyrodniczymi, gatunkami roślin i zwierząt w tym będącymi pod ścisłą ochroną. Utrwaliły wiedzę na temat warstwowej budowy lasu i odpowiadającym im organizmom. Wyrabiali umiejętność czytania mapy, obliczali odległość rzeczywistą, a także dokonywali obliczeń dotyczących powierzchni rezerwatu.

  W takich warunkach poznawanie wiedzy przynosi wartość nie dającą się wytworzyć w żaden inny sposób. Bezwzględne wzrastanie w środowisko doprowadza do swoistej identyfikacji z nim. A dzięki temu uczniowie wykształcają  wrażliwość, która jest niezbędna do dogłębnego poznania i szerokiego rozumienia treści dotyczących wzajemnych współzależności pomiędzy organizmami i relacji organizmów z warunkami życia i wpływu człowieka na przyrodę. W ten sposób wykształcimy młodego człowieka do świadomego działania mającego na celu kształtowanie warunków życia w zgodzie i harmonii z naturalnymi procesami przyrodniczymi i etycznymi.

    Kolejnym etapem naszej wycieczki – to spotkanie z myśliwym, panem Karolem Orawskim, przedstawicielem Koła Łowieckiego „Granica”. Spotkanie odbyło się w Domu Myśliwych w Dzierżysławiu. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali trofea myśliwskie, zapoznali się z tradycjami, zwyczajami myśliwych oraz specyficznym językiem jakim posługują się między sobą i opisywania przyrody. Uczniowie zapewne też zapamiętają, że sarna to nie żona jelenia. Sarna i jeleń to dwa różne gatunki:

-samica sarny to koza, a samiec to kozioł,

-samica jelenia to łania, a samiec to byk.

Po dużej „porcji” wiedzy przyszedł czas, dzięki uprzejmości i hojności Zarządu Koła Łowieckiego na pyszne kiełbaski pieczone na ognisku, za co im serdecznie dziękujemy.

  Pobyt w lesie, spotkanie z panem myśliwym i przeprowadzona akcja sprzątania świata, dostarczyła nowych informacji o przyrodzie, przypomniała o tym, że będąc częścią przyrody musimy dla jej dobra właściwie z niej korzystać i o nią dbać.

 

     

 

     

 

 

 

 

“Poznajemy grzyby – unikniemy zatrucia!”

 

 

     19 października 2017r. wspólnie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną z Głubczyc zorganizowaliśmy zajęcia pt. „ Poznasz grzyby – unikniesz zatrucia”. Zajęcia  pozwoliły uświadomić powagę zagrożenia i jego niezwykle przykrych konsekwencji. Uczniowie zapoznali się z budową grzybów, zasadami rozpoznawania i zbierania grzybów,  w tym szczególną uwagę skierowano na różnice grzybów jadalnych i trujących, które najczęściej są mylone. A  więc, kanię  czubajkę i muchomora  jadowitego;  borowika  szlachetnego i goryczaka żółciowego  oraz pieczarkę, gąskę zieloną  i muchomora sromotnikowego.

    Zapoznali się jakie  objawy świadczą o zatruciu grzybami i jak postępować w takich przypadkach.

    Dla wytrwałych i żądnych wiedzy została przygotowana wystawa w celu utrwalenia i poszerzenia poznanych wiadomości i umiejętności.

    Żywimy nadzieję, że zdobyta wiedza skłoni uczestników  spotkania do zbierania grzybów z zasadami bezpieczeństwa, a także z szacunkiem do przyrody.

   Uprzejmie dziękujemy paniom z Sanepidu za owocną współpracę  – za podzielenie się fachową wiedzą podczas edukacji naszych uczniów oraz rodzicom za zebranie świeżych okazów grzybów i przekazanie nam, które wzbogaciły prelekcję i prezentację multimedialną.

W ramach Tygodnia Czystości Wód (01.04.2017 – 07.04.2017) uczniowie zapoznali się z informacjami:

- Czym jest woda z chemicznego punktu widzenia?

- Jaką pełni rolę w przyrodzie i życiu człowieka?

 • - Ich zasobami na kuli ziemskiej oraz w jaki sposób ją chronić i oszczędzać?    

 •   

  20 marca 2017r. odbyło się uroczyste spotkanie z opiekunem SK LOP z ramienia Koła Łowieckiego "Granica" Dzierżysław z Panem Karolem Orawskim, w celu podsumowania akcji na rzecz ochrony przyrody.  Działania dotyczyły zbiórki karmy dla zwierząt zimujących w Polsce i ich dokarmiania, walki z kłusownictwem, zakładania budek lęgowych, karmników oraz akcji związanych z uswiadamianiem uczniów, a także społeczności lokalnej ze skutkami niewłaściwych zachowań wobec środowiska. Pan Orawski przeprowadził również pogadankę z uczniami na temat warunków bytowania zwierząt  i tego jak one zmieniały się na przestrzeni lat. W bardzo ciekawy sposób opowiadał uczestnikom spotkania o różnych gatunkach zwierząt łownych. Dzieci miały możliwość zobaczyć wiele eksponatów, które przybliżyły omawianą tematykę. Spotkanie przyrodnicze cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. 

   


 • Podsumowanie działalności SKLOP 

 

 

Święto Drzewa

10 października 2017rok

    Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. To ogólnopolska i międzynarodowa akacja sadzenia drzew.

   W naszej szkole, chcąc zwrócić uwagę uczniom, na niezliczone korzyści jakie dają nam drzewa i zachęcić wszystkich do podejmowania działań na rzecz ochrony drzew zorganizowaliśmy konkurs na plakat „Drzewo- Przyjaciel”, zredagowaliśmy ulotki informacyjne „Lasy to życie – chrońmy je” oraz wspólnie z p. Karolem Orawskim przedstawicielem Koła Łowieckiego posadziliśmy na obrzeżach placu szkolnego piękne brzozy, które zakupił Referat Ochrony Środowiska w Kietrzu.

      Drzewa to największe rośliny na Ziemi. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej 1/3 wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

      Lasy to „zielone płuca świata - nie tylko wytwarzają tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, ale także są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy korzeniowe ochraniają glebę, dzięki czemu  spowalniają  procesy erozji i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest jednocześnie oczyszczana ze szkodliwych związków.

     Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodzi. Regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Znana jest również lecznicza funkcja lasu – mniejsza ilość bakterii i czyste powietrze są doskonałą terapią dla osób mających problem ze zdrowiem, a dla zdrowych osób funkcję profilaktyczną.

   Tak, więc drzewa to nasi przyjaciele, którzy pracują dla ludzi i środowiska w ciszy i spokoju.

      Sadźmy drzewa, wszędzie gdzie to tylko możliwe. Sadzenie drzew przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia, a co za tym idzie zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia klimatu, które prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych ( fale upałów, susze, huragany, ulewy i powodzie), a to z kolei do wielkich tragedii życiowych.

    

Ogłaszamy

Konkurs na plakat „Drzewo – Przyjaciel”

 1. Odbiorcy: chętni uczniowie klas 4-7.
 2. Termin: prace należy oddać do 09.10.2017r. (do poniedziałku) u p. Genowefy Góreckiej, sala 201.
 3. Kryteria oceny: ocenie podlegać będzie zgodność pracy z treściami ekologicznymi zawartymi w haśle konkursowym, staranność wykonania, oryginalność, wrażenie estetyczne.
 4. Sposób oceny: ocena prac dokonana zostanie przez komisję konkursową.

* Przewiduje się nagrody dla zdobywców 3 pierwszych miejsc.

Zapraszam do wzięcia udziału.

Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody Genowefa Górecka

Uświadamiamy naszych uczniów o szkodliwości zużytych baterii.

   ZBIERAJ ZUŻYTE BATERIE

i przynieś je do szkoły,

bo to odpady niebezpieczne.

Dlaczego ?

    W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

    Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.

Zbierając baterie:

- ochronisz środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń,

- ograniczysz eksploatację zasobów naturalnych,

- zmniejszysz  ilość szkodliwych odpadów,

- zadbasz o swoje zdrowie i zdrowie innych,

- nie trujesz środowiska.

 Ciekawostki szkodliwego wpływu baterii na środowisko:

 • - jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 gleby,

 • - jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5 000 do 50 000 litrów wody,

 • - jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu,

 • - nie niszcz i nie wrzucaj do ognia – może to spowodować wyciek lub eksplozję,

 • - wyrzucanie baterii lub akumulatora na śmietnik jest zagrożone karą grzywny.

Pamiętaj!- oddziel wszystkie baterie od pozostałych odpadów- nie zapomnij o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach- regularnie przynoś zużyte baterie do szkoły.

Ogłoszenie

 Wyniki konkursu na plakat „Drzewo  -  Przyjaciel”

I miejsce – Bartłomiej Czechowicz kl. IV „b”

II miejsce – Oliwia Gorczyńska, ,Maja  Janczura kl.IV „b”

III miejsce –Maja Pawelec kl.IV „b”

III miejsce – Anna Nowak, Martyna Duda kl. „VI „a”

Wyróżnienie – Jakub Besz kl.VI „a”, Maja Doszczak IV „a’

Gratulujemy

 Zima to trudna czas dla zwierząt zimujących w Polsce.

Większość zwierząt przystosowało się do zdobywania pokarmu w trudnych warunkach i potrafi sobie znaleźć pożywne danie tam, gdzie my go nie dostrzegamy. Jednakże dokarmianie ich w trakcie zimy może uratować wiele istnień.  Wtenczas, gdy zalega pokrywa śniegowa, są zamarznięte stawy, oczka wodne, utrudniony jest  dostęp do pożywienia i wody. Bez wsparcia ludzi zwierzęta mniej doświadczone, osłabione mają nikłe szanse na przeżycie. Ponadto krótki dzień zimą, nie pozwala im wystarczająco zaspokoić głodu.

Bez wątpienia możemy powiedzieć z dokarmianiem zwierząt wiąże się duża odpowiedzialność. Okazuje się, że owo dokarmianie, jeśli jest źle zorganizowane może szkodzić bardziej niż głód. Dobór karmy, którą podamy nie może być przypadkowy. Nie wolno karmić resztkami z własnego stołu, spleśniałym chlebem, zepsutymi owocami i warzywami. Takie pożywienie spowoduje chorobę, a nierzadko ich śmierć.  Z pewnością ptaki uszczęśliwi dieta składająca się z: ziarniaków zbóż, ziaren słonecznika, tłuczonych  orzechów włoskich, siemienia  lnianego , niesolonej słoniny, pestek dyni, pokrojonych  jabłek. Zwierzęta leśne w miarę potrzeby będą dokarmiać myśliwi karmą, którą zebraliśmy na jesieni.  Dokarmiając ptaki należy  pamiętać o tym, by codziennie usuwać stary pokarm i uzupełniać go nowym oraz czyścić karmniki, gdyż w nich gromadzą się ptasie odchody, które mogą być miejscem roznoszenia chorób. Zapewnijmy im też czystą , świeżą wodę do picia.

Z pewnością możemy stwierdzić, że  dokarmianie ma korzystny efekt społeczny i edukacyjny. Albowiem uczy ono troski o przyrodę, pomaga ją chronić, ponadto pozwala na obserwację  zwierząt z bliska, a przy tym  sprawia nam dużą przyjemność .

Światowy Dzień Wody - 22 marca 2018rok

          

Został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku.

Woda jest źródłem życia – cennym zasobem, bez którego niemożliwe jest życie na Ziemi.

Szanujmy ją, bez naszej troski i świadomego konsumowania może jej niedługo zabraknąć!

Morza i oceany zajmują 97,2% wszystkich wód, jest to jednak woda słona, nie nadająca się do wykorzystania. Pozostałe 2,8% to wody słodkie, ale 2,1% - zmagazynowane w lodowcach, lądolodach. Woda pitna dostępna dla nas stanowi 0,6% zasobów wodnych. Jest to bardzo niewiele zważywszy na fakt, że ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej stanowią wody.

Około 40% światowej populacji ludzi nie ma dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Brak dostępu do czystej wody powoduje codziennie śmierć blisko 6 tysięcy dzieci, co daje 1,5 miliona rocznie.

 Wykorzystane przez człowieka wody wracają do środowiska w postaci ścieków. Szczególnie szkodliwe są zanieczyszczenia chemiczne, które nie ulegają rozkładowi i długo utrzymują się w środowisku.

Oczyszczanie każdej kropli jest długotrwałe i wymaga dużych nakładów energii, dlatego jest bardzo kosztowne i stwarza zanieczyszczenie powietrza.

Podsumowanie Szkolnych Kół Ligii ochrony Przyrody.

W naszej szkole odbyło się podsumowanie działalności SKLOP. Nasza szkoła w tej rywalizacji uzyskała I miejsce. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i nagrodę pieniężną, którą wręczył na ręce pani dyrektor  pan Karol Orawski. Dziękujemy zarządowi za uznanie naszej pracy.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Światowy Dzień Ziemi 2018

 W naszej szkole z okazji tego święta zostały zorganizowano warsztaty, zajęcia terenowe, konkursy. Przesłaniem była walka z plastikowymi odpadami.Nasze działania miały spotęgować globalne wysiłki służące wyeliminowaniu jednorazowych produktów z plastiku, jak też edukowanie na temat zagrożeń zdrowotnych zwiazanych z użytkowaniem i utylizacją tych produktów.

„End Plastic Pollution”

Wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne:

 • może niekorzystnie wpływać na procesy fizjologiczne,

 • może działać rakotwórczo,

 • może powodować alergię,

 • może powodować dolegliwości ze strony układu oddechowego,

 • może powodować stany zapalne skóry,

 • może powodować różnego rodzaju alergie,

 • szkodliwe związki chemiczne (toksyczne) przedostają się do gleby, wody, a nawet powietrza, szkodząc wszelkim organizmom.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Rok szkolny 2018/2019

Zachęcamy rodziców i uczniów do jak najczęstrzego przemieszczania się pieszo, bądź rowerem. W tym celu została opracowana prelekcja i zaprezentowana wszystkim uczniom naszej szkoły oraz zredagowane i rozdane ulotki informacyjne.

 

Europejski  Tydzień ZrównowaŻonego Transportu

16-22.09.2018rok

„Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycja dla Europy”

 Zmieńmy  niekorzystne dla środowiska, a tym samym dla zdrowia przyzwyczajenia związane z przemieszczaniem się.

Korzystajmy z „zielonych” form transportu:

 • rowerowego,

 • pieszego,

 • publicznego

 

                                     Wszystko z myślą o środowisku!

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zredagowliśmy ulotkę i rozprowadzliśmy ją wśród uczniów i rodziców.

 

Transport samochodowy

 powoduje bardzo duże szkody dla środowiska i jest bardzo uciążliwy dla ludzkiego organizmu ( hałas, wibracje).

Zanieczyszczenia mające źródło w transporcie samochodowym to:

 • tlenki azotu,

 • dwutlenek siarki,

 • dwutlenek węgla,

 • metale ciężkie,

 • i inne,

powodują choroby alergiczne, astmę, ograniczenie transportu tlenu po tkankach, przez co wywoływane są zawroty głowy, zaburzenia równowagi, choroby serca i wiele innych groźnych chorób.

Do naturalnego środowiska w wyniku transportu samochodowego  emitowane jest 30% zanieczyszczeń.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zachęcamy uczniów i mieszkańców Kietrza do zbiórki szkodliwych substancji jakimi są baterie.

Zredagowaliśmy ulotki  oraz napisaliśmy prelekcję i przedstawiliśmy ją uczniom naszej szkoły.

   ZBIERAJ ZUŻYTE BATERIE

i przynieś je do szkoły,

bo to odpady niebezpieczne.

Dlaczego ?

    W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

    Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.

Zbierając baterie:

- ochronisz środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń,

- ograniczysz eksploatację zasobów naturalnych,

- zmniejszysz  ilość szkodliwych odpadów,

- zadbasz o swoje zdrowie i zdrowie innych,

- nie trujesz środowiska.

 Ciekawostki szkodliwego wpływu baterii na środowisko:

 • - jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 gleby,

 • - jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5 000 do 50 000 litrów wody,

 • - jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu,

 • - nie niszcz i nie wrzucaj do ognia – może to spowodować wyciek lub eksplozję,

 • - wyrzucanie baterii lub akumulatora na śmietnik jest zagrożone karą grzywny.

Pamiętaj!- oddziel wszystkie baterie od pozostałych odpadów- nie zapomnij o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach- regularnie przynoś zużyte baterie do szkoły.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zorganizowaliśmy I Gminny Sejmik Ekologiczny

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

"Święto drzewa"

Nasza szkoła przystąpiła  do kolejnej edycji programu edukacyjno ekologicznego pt. „Święto Drzewa”, który poświecony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w  biosferze. „Święto Drzewa” jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew .

Uczniowie podjęli różnorodne działania ekologiczne.

Korzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie naszej szkoły  , nie tylko podziwiali piękno drzew w jesiennej szacie, jak również rozpoznawali nazwy drzew po kształcie liści, owocach, szyszkach i nasionach..

Podczas trwania akcji Święto Drzewa uczniowie klas siódmych naszej szkoły czynnie przystąpili do pielęgnacji drzew i sadzenia drzew na terenie placu szkolnego. Prace pielęgnacyjne polegały na spulchnianiu gleby wokół drzewek i iglaków oraz usunięciu chwastów. Sadzonki drzew otrzymaliśmy ze Szkółki Leśnej w Rud Raciborskich.

Chcąc bardziej uwrażliwić uczniów na piękno przyrody oraz ukazać jej ogromne znaczenie w życiu człowieka przeprowadziliśmy lekcje tematyczne pt. „Od nasionka do drzewa”.

Posadzone przez nas drzewka będziemy pielęgnować i obserwować ich rozwój .

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zbieramy karmę dla zwierząt zimujących w Polsce.

 3 stycznia bieżacego roku rozpoczęliśmy sezon dokarmiania ptaków.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Spalanie śmieci – szkodliwe i nieefektywne

    23 stycznia bieżącego roku uczniowie  klasy 5”b”  uwrażliwiali uczniów, mieszkańców  Kietrza i najbliższej okolicy na tragiczne skutki palenia śmieci w piecach domowych oraz zapoznawali z problematyką niskiej emisji.

   Spalanie śmieci nie należy postrzegać za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów bądź zaoszczędzania na ogrzewaniu. Oszczędność ta jest jedynie pozorna ( wydajność energetyczna bardzo niewielka), ponadto należy ponosić niezwykle duże koszty na leczenie spowodowane zanieczyszczeniem powietrza.

Galeria zdjęć


zobacz również: