o szkole - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Kietrzu

Zespół Szkół w Kietrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Kietrzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zespół Szkół w Kietrzu na stronie internetowej placówki nie zapewnia:
 • - informacji o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrań treści w języku migowym w postaci pliku wideo ani w tekście łatwym do czytania (ETR),
 • - brak opisów alternatywnych do zdjęć i grafik

Wyłączenia

 • Wyłączenia dotyczą treści wskazanych w art. 3.2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) opublikowanych przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Macewicz.
 • E-mail: szkola@kietrz.pl
 • Telefon: 77 485 44 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Kietrzu
 • Adres: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz
 • E-mail: klubeuro@op.pl
 • Telefon: 77 485 43 97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Kietrzu mieści się w Kietrzu w dwóch budynkach szkolnych: przy ul. Głowackiego 37 i ul. Kościuszki 14.

Placówka przy ul. Głowackiego 37:

1. Zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. W części budynków istnieją pionowe bariery komunikacyjne. Do budynku prowadzi wejście z poziomu chodnika. Od wejścia do szkoły na parter jest zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych. W placówce brakuje windy z parteru na pierwsze piętro.

2. Budynek posiada 2 toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

3. Przed placówką znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

6. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniomą możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

7. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

Placówka przy Kościuszki 14:

 1. Zespół Szkół przy ul. Kościuszki 14 zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. W części budynków istnieją pionowe bariery komunikacyjne. Placowka wyposażona jest w schodołaz.

 2. Budynek przy ul. Kościuszki 14 posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Przed placówką przy ul. Kościuszki 14  znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 6. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniomą możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

 7. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

zobacz również: