informacje dla rodziców - REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU     

      * 1

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.
 • 2

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30-16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynanie i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rozdzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 5. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążenie kosztami wydłużenia pracy świetlicy.
 6. Liczba wychowanków w grupie nie przekracza 25 osób.
 7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie ZS w Kietrzu, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 8. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii i dzieci dojeżdżające.
 9. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do swietlicy.
 10. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych ZS w Kietrzu.W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminejm wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 • 3

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy świetlicy szkolnej układanego przez wychowawców świetlicy na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor ZS.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Zasady opuszczania świetlicy określają wychowawcy i rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
 5. Dzieci są odbierane przez osoby wskazane przez rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z kartą zgłoszenia.
 6. Uczniowie mogą opuszczać świetlicę samodzielnie o wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych godzinie, jeśli ukończyło 7 rok życia i jest to ujęte w zgłoszeniu.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym piśmie od rodziców.
 8. W przypadku braku pisemnej zgody rodziców dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.
 9. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenia wyposażenia świetlicy.
 10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.
 11. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać do dyrekcji ZS.

       * 4

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego traktowania,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy,
 • przestrzegania zasd współżycia w grupie,
 • współpracy w zakresie wychowania,
 • pomagania słabszym,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 • 5

Kary i nagrody wychowanków

Nagrody

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrody: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. W postaci pochwały ustnej lub pochwały na piśmie do rodziców i wychowawców klasy.

Kary

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania i  naruszanie regulaminu dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 • upomnienie ustne,
 • ostrzeżenie w obecności grupy,
 • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 • wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania,
 • rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążenia pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony sprzęt.
 • 6

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z odpłatnych obiadów w stołówce ZS w Kietrzu są:                                                                                                                                       - dzieci i uczniowie ZS w Kietrzu,                                                                                                                                                                                                                         - pracownicy Zespołu Szkół w Kietrzu.
 3. Za stan stołówki odpowiadają: dyrektor szkoły, intendent, kucharki.
 4. Za czystość pomieszczenia odpowiadają pracownicy kuchni.
 5. Obiady wydawane są świetlicy szkolnej – części jadalni, w godzinach od 13.00 do14.30.
 6. Obiady są wydawane osobom uprawnionym na podstawie sporządzanych na każdy m-c imiennych wykazów i w wyznaczonym do tego celu miejscu w stołówce.
 7. Stołówka nie wydaje uczniom posiłków na wynos.
 8. Obiady dla pracowników ZS w Kietrzu do menażek są wydawane od 13.45 do 14.30.
 9. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.
 10. W stołówce obowiązuje samoobsługa: posiłki i naczynia przynosimy i odnosimy samodzielnie do punktów zdawczo - odbiorczych.
 11. Osoby (uczniowie i pracownicy nie pełniący dyżuru), które nie korzystają z posiłków nie mogą przebywać w stołówce.
 12. Wnoszenie odzieży, obuwia i plecaków do części jadalnej jest zabronione.
 13. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje intendent w porozumieniu z dyrektorem ZS w Kietrzu.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia zgodnie z pisemnymi deklaracjami.
 15. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZS w Kietrzu nr 1/20221/2022 wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi:                                                                                                                                                                                                                                                                       - śniadanie, dwudaniowy obiad dla dziecka przedszkolnego- 7 zł                                                                                                                                                                            - śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek dla dziecka przedszkolnego - 8 zł                                                                                                                                                      - dwudaniowy obiad dla uczniów klas „0”- 7 zł                                                                                                                                                                                                       - dwudaniowy obiad dla uczniów klas I-VIII lub szkół podstawowych wynosi – 8 zł                                                                                                                                                   - dwudaniowy obiad dla pracowników szkoły – 11 zł
 16. Odpłatność za usługi przedszkola (opłata stała / wyżywienie), czy też wyżywienie ucznia w szkole płatna jest z góry za rozpoczęty miesiąc w terminie do 10- go każdego miesiąca na konto 39 8475 1016 2006 3602 4625 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz/Oddział Kietrz. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka/grupę- klasę/miesiąc, za który uiszczana jest opłata.
 17. Przekazywanie informacji o wysokości opłat za wyżywienie odbywać się będą za pośrednictwem wychowawców.
 18. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat szkoła może naliczać odsetki ustawowe.
 19. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do dokonywania wpłat w wysokości naliczonej przez intendentkę (wszelkie pytania związane z wysokością opłat należy kierować do intendentki, nr tel.: 518- 916 083).
 20. Nieobecność dziecka stołującego się, bądź dziecka przedszkolnego należy zgłaszać wyłącznie poprzez SMS pod numerem telefonu 518-916- 083. Odliczenie będzie następowało w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Odliczeniu podlega tylko i wyłącznie zgłoszona nieobecność dziecka do intendenta i następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności lub co najmniej 1 dnia wcześniej przed planowaną nieobecnością.
 21. Na koniec każdego miesiąca lub po każdorazowym znacznym wzroście kosztów Dyrektor w porozumieniu z intendentem dokonuje bieżącej analizy kosztów. W sytuacji wzrostu kosztu produktów spożywczych i mediów potrzebnych do sporządzenia posiłku, Dyrektor wnioskuje o ponowne zatwierdzenie wysokości stawek żywieniowych.
 22. ZS w Kietrzu może przekazać odpady pokonsumpcyjne.
 23. Odpady pokonsumpcyjne mogą być wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 roku. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod z odzysku (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)….. „ Odpady kuchenne ulegające biodegradacji do wykorzystania w przydomowych kompostownikach, do skarmiania zwierząt domowych ….”
 24. Do odpadów pokonsumpcyjnych należy posiadać naczynie z przykryciem, łatwe do utrzymania w czystości.

zobacz również: