Aktualności - Procedury funkcjonowania ZS w Kietrzu od 1 września 2021 r. - Covid 19

Procedury funkcjonowania ZS w Kietrzu

od 1 września 2021 r.

Wewnętrzne procedury w zakresie organizacji zajęć w ZS w Kietrzu obowiązujące od 1 września 2021 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wchodzą do placówki wejściem głownym. Przed wejściem do placówki umieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki wraz z niezbędnymi instrukcjami.

 4. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZS w Kietrzu nr 2/2021/2022 od dnia 1 września 2021 r. opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 6. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 7. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Na teren placówki mogą wejść jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Obowiązuje je: stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zasada zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz tylko w wyznaczonych obszarach.

 8. W szkole zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 9. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego.

 10. Uczniowie z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) będą odizolowani w odrębnym pomieszczeniu – izolatce z zapewnieniem odległości od innych osób wynoszącym min. 2 m.

 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i zobowiązuje ich do pilnego odebrania dziecka z placówki.

 12. Każda klasa będzie korzystała ze stałych, wyznaczonych pomieszeń, w których odbywać się będą zajęcia. Do klasy przyporządkowani będą, w miarę możliwości, ci sami nauczyciele.

 13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zaleca się:

  - zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,

  - pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

  - przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

  - w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

  - w miarę potrzeby stosowanie przez nauczycieli środków ochrony osobistej, gł. maseczek i rękawiczek jednorazowych.

 14. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie będą przebywać w swoich klasach pod opieką nauczyciela wychowawcy lub innego nauczyciela, z którym będą mieli następną lekcję.

 15. W salach szkolnych uczniowie nie mają obowiązku zakrywania nosa i us.

 16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste maycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 17. Uczniowie mogą korzystać z toalet podczas lekcji i przerw indywidualnie za zgodą nauczyciela.

 18. Zajęcia logopedyczne będą odbywać się w grupach max. 4 – osobowych, zajęcia rewalidacyjne – indywidualnie, inne zajęcia dodatkowe – w grupach do 5 osób.

 19. Zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się w różnych godzinach dla różnych klas.

 20. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami między dziećmi.

 21. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły/z szkoły żadnych przedmiotów, zabawek itp. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami między dziećmi, a opiekunowie dziecka są zobowiązani do regularnego czyszczenie (prania lub dezynfekcji) zabawek.

 22. Z sal szkolnych, sal gimnastycznych, świetlicy i innych pomieszeń szkolnych usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory sportowe, zabawki, przedmioty i sprzęty po każdorazowym użyciu są dokładnie dezynfekowane lub wyczyszczone. W salach lekcyjnych zainstalowano elektryczne oczyszczacze powietrza.

 23. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości pogodowych, organizowane będą na świeżym powietrzu. Podczas realizacji tych zajęć ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.

 24. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 25. Sale lekcyjne, korytarze, świetlica i inne pomieszczenia są wietrzone co najmniej raz na godzinę (przez nauczyciela lub woźną szkolną), w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz w dni wolne od zajęć.

 26. W szkole działa szatnia. Każda klasa korzysta z szatni zorganizowanych w oddzielnych pomieszczeniach.

 27. Przed wejściem do klasy wszyscy uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym.

 28. Korzystając ze wspólnej przestrzeń szkoły (klatki schodowe, korytarze, toalety) wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

 29. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

 30. W bibliotece szkolnej rygorystycznie obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach) oraz nowe zasady korzystania z biblioteki. Przed wejściem do biblioteki umieszczono płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do biblioteki oraz niezbędnymi instrukcjami.

 31. Zajęcia świetlicowe organizowane są w miarę możliwości dla grup uczniów z jednego poziomu kształcenia.

 32. W szkole wszystkie dystrybutory wody pitnej są wyłączone. Uczniowe korzystają wyłącznie z napojów przyniesionych z domów, które przechowują w indywidualnych szafkach lub plecakach.

 33. W szkole wprowadzono dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

 34. Zebrania grupowe z rodzicami na czas epidemii należy maksymalnie ograniczyć. Zaleca się kontaktowanie się rodziców/opiekunów z nauczycielem – wychowawcą lub specjalistą pracującym w szkole za pomocą telefonów: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów nauczycieli (za ich zgodą).

 35. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają bezpośrednie kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 36. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę do szkoły. Przewóz uczniów odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

Procedury zachowania higieny, czystości i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

w ZS w Kietrzu od 1 września 2021 r.

 

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

 2. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły regularnie myją rące wodą z mydłem lub dezynfekują odpowiednimi środkami.

 3. Nauczyciele przypominają uczniom zasady prawidłowego i częstego mycia rąk.

 4. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły dbają o regularne i częste mycie rąk przez uczniów, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 5. Prace porządkowe w szkole są codziennie monitorowane ( szczególnie: utrzymanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.).

 6. Regulrna dezynfekcja jest zgodna z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniach środka do dezynfekcji ze szczególnym przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów (tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

 7. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 8. W placówce przeprowadzane są bieżące prace w zakresie czyszczenia urządzń sanitarno – higienicznych z użyciem detergentu oraz dezynfekcja toalet.

 9. Nauczyciele i pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos/przyłbice.

 10. Podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

   

Procedury dotyczące gastronomii w ZS w Kietrzu

od 1 września 2021 r.

 

 1. Posiłki (dwudaniowy obiad) są przygotowywane w kuchni szkolnej.

 2. Posiłki wydawane są w jadalni szkolnej. Posiłki wydawane są dla uczniów z jednego poziomu kształcenia wg ustalonego harmonogramu. Uczniowie spożywają obiady siadając w jadalni przy stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy.

 3. Po posiłkach systematycznie czyści się lub dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł.

 4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 5. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentów i każdorazowo wyparzane.

 6. Przy organizacji żywienia, oprócz warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia, obowiązują dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: w miarę możliwości bezpieczna odległość między stanowiskami pracy wynosząca min. 1,5 m, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 7. Pracownicy kuchni i stołówki szkolnej zobowiązani są do częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem albo dezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 8. W kuchni szkolnej utrzymywana jest szczególna higiena, częste mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych.

 9. Uczniowie, którzy chorują na alergie pokarmowe mają zapewnioną dietę dostosowaną do schorzenia.

 10. W szkole nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 11. W obszaru sali jadalnej usunięte zostały dodatki (np. cukier, wazoniki, serwetki), a sztućce wydawane są bezpośrednio przez obsługę stołówki.

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracowników

w ZS w Kietrzu od 1 września 2021 r.

 

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych MEiN oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujcych infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. Pracownicy szkoły mają do dyspozycji środki ochrony osobistej.

 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie przychodzą do pracy i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 5. Pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe pozostaje natychmiast odsunięty od pracy i odizolowany w osobnym pomieszczeniu, wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

 6. Pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych kontakuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

- ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podajrzana o zakażenie i obliguje się je do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,

- obszar, w którym poruszał się/pracował pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.


Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZS

w Kietrzu nr 2/2021/2022

od dnia 1 września 2021 r.

 

opiekunowie odprowadzający dzieci

mogą wchodzić do budynku szkoły

lub na teren szkoły, zachowując zasady:

 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna

z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły

min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać

obowiązujących przepisów prawa

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym

obywateli (m.in. stosować środki ochronne:

maseczki – rekomendowane maseczki

chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub

dezynfekcja rąk).

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...