Aktualności - ZAPROSZENIE DO LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCEGO I SZKOŁY BRANŻOWEJ

Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki

w kietrzańskich szkołach ponadpodstawowych:

 

LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE im. Cypriana Kamila Norwida średnia szkoła ogólnoształcąca, w którym w roku szkolnym 2021/2022 uruchomione zostaną następujące profile:

  • PROFIL MEDYCZNY - przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski,

  • PROFIL TURYSTYCZNO-JĘZYKOWY - przedmioty na poziomie rozszerzonym: WOS, geografia, język angielski ,

  • PROFIL EKONOMICZNO-BIZNESOWY - przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, język angielski, informatyka

 

Oferujemy:

współpracę z wyższymi uczelniami w Polsce,

współpracę ze szkołami partnerskimi w Portugalii, Włoszech i Niemczech,

wycieczki krajowe i zagraniczne,

wyjazdy na imprezy sportowe,

specjalistyczne warsztaty rozwijające uzdolnienia,udział w projektach europejskich,

współpraca z radiem i telewizją

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zapewniamy:

  • przedmioty ogólnokształcące na terenie szkoły,

  • praktyczną naukę zawodu u pracodawców,

  • kursy dokształcające,

  • przygotowanie i organizację egzaminów zawodowych,

  • stałą współpracę z pracodawcami

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C.K.NORWIDA

ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU

Podstawa prawna: § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 17 maja 2021 r.                        do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21 lipca 2021

13 sierpnia 2021

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r

16 sierpnia 2021 r.

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

7

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r

23 sierpnia 2021 r.

8

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki z1godnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...