Aktualności - Próbne egzaminy ósmoklasistów 2021 z OPERONEM i z CKE

  

Próbne egzaminy ósmoklasisty 2021.

W dniach 9- 10-11 lutego 2021r.  nasi uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego (język angielski lub język niemiecki).             Arkusze Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z OPERONEM obejmowały pełen zakres materiału z cyklu kształcenia.

Celem egzaminu próbnego było umożliwienie uczniom nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej, zdiagnozowanie, które umiejętności uczeń  opanował już w stopniu zadowalającym, a które  wiadomości i umiejętności wymagają jeszcze doskonalenia. Uczeń miał możliwość sprawdzenia swoich możliwości. To była próba generalna przed końcowym egzaminem ósmoklasisty. 

 Próbne egzaminy dla klas ósmych zostały przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia  i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wydłużony czas pacy).  Egzamin  dla uczniów przeprowadzany  został wyłącznie w celu informacyjnym  (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym. Analiza wyników próbnego sprawdzianu pozwoli wykazać mocne i słabe strony uczniów.

W zadaniach egzaminacyjnych z języka polskiego szczególny nacisk został położony na umiejętności związane z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało od  ucznia również wykorzystania umiejęjętności  związanych z kompetencjami literackimi (np. rozumienie sensu utworów), kulturowymi (np. interpretacja plakatu), językowym (np. świadome korzystanie z różnych środków językowych).

 Arkusz z zadaniami matematycznymi sprawdzał umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu, interpretacji danych w zadaniu, porządkowania i poszukiwania. Myślenia twórczego, wnioskowania, stawiania i weryfikowania hipotez. 

 Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji (klasy I–VIII). Zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: • Znajomość środków językowych • Rozumienie wypowiedzi • Tworzenie wypowiedzi • Reagowanie na wypowiedzi oraz przetwarzanie wypowiedzi.

Harmonogram przeprowadzania sprawdzianów ósmoklasisty z CKE

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 Ogólne wymagania egzaminacyjne

 • Sprawność rachunkowa.
  1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
 • Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
  2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
  3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
 • Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
  1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
 • Rozumowanie i argumentacja.
  1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
  2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
  3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki

 Egzaminy próbne odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

                                                         

                              

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...