Aktualności - Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kietrzu na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji  do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej

w Zespole Szkół w Kietrzu na rok szkolny 2021/2022

 
Podstawa prawna: 
1.    Art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1148 z późn. zm.).                                                                                                                        2.    Uchwała Nr XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.    ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Kietrz w roku szkolnym 2021/2022.

Zasady i kryteria rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu:

 1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:
 4. a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 50 pkt.;
 5. b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 30 pkt.;
 6. c) miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się na terenie gminy – 20 pkt.
 7. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterów jest oświadczenie składane w oryginale.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie: od dnia 22 lutego do 12 marca 2021 r.;
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnycm – termin: od 15 marca do 19 marca 2021 r.;
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanyc - termin: do dnia 25 marca 2021 r.;
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 26 marca do 9 kwietnia 2021 r.;
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 16 kwietnia 2021 r.

 W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 04 maja do 07 maja 2021 r.;
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanyc - termin: w dniu 10 maja 2021 r.;
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 17 maja do 21 maja 2021 r.;
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 maja 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie placówki, u wychowawców klas zerowych lub na stronie internetowej szkoły.

 


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...