Aktualności - Uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3

Szanowni Państwo.

Od 25 maja 2020 będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Podczas organizacji tych zajęć będą obowiązywały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej) jest realizowana zdalnie.

Rodziców zainteresowanych uczestnictwe dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki, prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami.

"Karty zgłoszenia dziecka" i  "Regulamin" można pobrać ze strony internetowej (pliki w załączeniu) lub z sekretariatu szkoły, przy ul. Głowackiego 37.

Zasady zgłaszania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w ZS w Kietrzu

na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Zgłoszenia dzieci odbywają się drogą elektroniczną na adres szkola@kietrz.pl od dnia 18.05.2020r. do dnia 20.05.2020r. poprzez odesłanie na w/w adres wypełnionych i podpisanych załączników nr 1 i nr 2 dostępnych do pobrania na stonie internetowej szkoły lub złożenie w/w załączników w sekretariacie szkoły przy ul. Głowackiego 37 w godz. 9.00-13.00.

 2. Liczba przyjęć zgłoszeń jest ograniczona i wynika z "Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna" z dnia 14.05.2020r.

 3. O kolejności przyjęć decyduje sytuacja rodzinna dziecka. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin, których:

  a. obydwoje z rodziców (jeden z rodziców, w przypadku gdy samotnie wychowuje dziecko) pracują w:

  - systemie ochrony zdrowia,

  - służbach mundurowych,

  - handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  a którzy nie mogą zapewnić podopiecznym opieki w domu,

  b. obydwoje z rodziców pracują w innych, jednozmianowych zakładach pracy,

  - gdy przynajmniej jeden z opiekunów nie ma możliwości pogodzenia pracy (praca zdalna) z opieką nad dzieckiem w domu,

  - a we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu,

  c. jedno z rodziców pracuje w zakładzie pracy, drugie z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne, a we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu.

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kietrz,.........................godz..........................                                                                                                                                                                                     załącznik nr 1

 

Karta zgłoszenia ucznia klas I – III Szkoły Podstawowej w ZS w Kietrzu

na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Nazwisko i imię ucznia...............................................................................................Klasa..................

 

Matka ucznia pracuje w*:

TAK/NIE

Ojciec ucznia pracuje w*:

TAK/NIE

- systemie ochrony zdrowia,

 

- systemie ochrony zdrowia,

 

- służbach mundurowych,

 

- służbach mundurowych,

 

- handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

- handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

pracuje w innym niż w/w zakładzie pracy

 

pracuje w innym niż w/w zakładzie pracy

 

nie ma możliwości pogodzenia pracy (praca zdalna) z opieką nad dzieckiem w domu

 

nie ma możliwości pogodzenia pracy (praca zdalna) z opieką nad dzieckiem w domu

 

we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu

 

we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby pełnoletniej, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem w domu

 

prowadzi gospodarstwo rolne,

 

prowadzi gospodarstwo rolne,

 

pracuje w jednozmianowym zakładzie pracy

 

pracuje w jednozmianowym zakładzie pracy

 

aktualny nr tel.

aktualny nr tel.

Czy dziecko cierpi na alergię pokarmową?..............................na jakie produkty?..............................

..............................................................................................................................................................

Proszę zaznaczyć: "TAK" lub "NIE" przy wybranych odpowiedziach

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

TAK NIE

 

Oświadczam, że nikt z domowników mojego dziecka nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych z podejrzeniem zarażenia koronawirusem (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

TAK NIE

 

Deklaruję pobyt mojego dziecka w szkole w godzinach: od.............................do................................

i korzystania/ nie korzystania* z obiadów w stołówce szkolnej. (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka.

 

............................................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

załącznik nr 2

 

Regulamin dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstwowej w ZS w Kietrzu

korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 2. Dzieci wchodzące na teren szkoły mają mierzoną temperaturę ciała przy pomocy termometru bezdotykowego.

 3. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, jeżeli w ich domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 4. Uczniowie korzystają wyłącznie z głównego wejścia do szkoły.

 5. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są do dezynfekowania rąk środkiem dezynfekującym.

 6. Dzieci do szkoły mogą być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 7. Do szkoły wchodzą jedynie uczniowie przyprowadzani na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 8. Do szkoły nie wchodzą rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 9. Uczniowie nie korzystają z szatni. Odzież wierzchnia uczniów jest przechowywana w salach lekcyjnych. Na terenie szkoły nie jest wymagana zmiana obuwia.

 10. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć świetlicowych.

 11. W trakcie odbierania ucznia ze świetlicy szkolnej wytypowani pracownicy szkoły odprowadzają dziecko do rodzica/opiekuna przed drzwi szkoły.

 12. Rodzice/opiekunowie komunikują się z opiekunami dziecka telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów opiekunów (za ich zgodą).

 13. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły/z szkoły żadnych przedmiotów, zabawek itp..

 14. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, jeśli dziecko manifestuje objawy choroby.

 15. Rodzice/opiekunowie przypominają dziecku podstawowe zasady higieny: zachowanie min dystansu społecznego – 1,5 m od innej osoby, niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 16. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania go

 

 

 

 

Kietrz, dnia...........................                                                                                                                                            ........................................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Procedury w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w ZS w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. W zależności od liczby uczniów korzystających z zająć opiekuńczo-wychowawczych dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali szkolnej. Grupy uczniów, w miarę możłiwości, tworzone są z uczniów jednego rocznika. Lista uczniów z poszczególnych grup jest wywieszona przy wejściu do szkoły i na drzwiach sali likcyjnej.

 2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami nauczyciele.

 3. Po zajęciach opiekuńczo-wychowawczych chętni uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć w świetlicy szkolnej do godz. 16.00.

 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla uczniów klas I - III w sali lekcyjnej nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę (dziecko lub nauczyciela) - stąd liczba miejsc w placówce jest ograniczona.

 5. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów wynoszą min 1,5 m, każde dziecko siedzi przy osobnym stoliku.

 6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko z domu, w którym nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

 8. Godziny pracy szkoły wynikają z organizacji pracy placówki, ale mogą ulec skróceniu adekwatnie do deklaracji rodziców.

 9. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w jednej sali Publicznego Przedszkola w Kietrzu może przebywać do 10 dzieci.

 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki – obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami między dziećmi.

 11. W salach pozostają jedynie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie zdezynfekować lub uprać.

 12. Przybory sportowe, zabawki, przedmioty i sprzęty po każdorazowym użyciu są dokładnie zdezynfekowane lub wyczyszczone.

 13. Sale szkolne są wietrzone raz na godzinę.

 14. Uczniowie z różnych grup nie mają ze sobą kontaktu.

 15. Uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk środkami do dezynfekcji.

 16. Uczniowie zachowują dystans społeczny między sobą we wszystkich pomieszczeniach placówki wynoszący min. 1,5 m.

 17. Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą we wszystkich pomieszczeniach placówki wynoszący min. 1,5 m.

 18. W szkole ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rekawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

 19. Szkoła w godzinach swojej pracy pozostaje zamknięta. Przy odbieraniu ucznia ze świetlicy szkolnej wytypowani pracownicy szkoły odprowadzają dziecko do rodzica/opiekuna przed drzwi szkoły.

 20. Rodzice/opiekunowie komunikują się z opiekunami dziecka telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 77 485 44 84 lub korzystając z numerów opiekunów (za ich zgodą).

 21. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych dziecko pod opieką opiekuna zostaje odizolowane w osobnym przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

 22. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka opiekun dziecka powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i zobowiązuje ich do pilnego odebrania dziecka z placówki.

 23. W szkole nie są organizowane wyjścia poza teren placówki.

 

Procedury zachowania higieny, czystości i dezynfekcji

pomieszczeń i powierzchni

w Szkole Podstawowej w ZS w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. Pracownicy szkoły wchodzą do placówki głównym wejściem do szkoły od ul. Głowackiego. Przed wejściem do placówki umieszczono płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki oraz niezbędnymi instrukcjami.

 2. Pracownicy szkoły regularnie myją rące wodą z mydłem lub dezynfekują odpowiednimi środkami.

 3. Nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami prawidłowego mycia rąk, zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m), dezynfekcji rąk, zakładania/zdejmowania maseczek ochronnych, zakładania/zdejmowania rękawiczek jednorazowych, higienicznego zachowania ochrony osobistej itp. W szkole umieszczone są instrukcje dotyczące w/w zasad.

 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 5. Uczniowie motywowani są do regularnego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 6. W trakcie pobytu w szkole uczniowie noszą maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekują ręce środkami do dezynfekcji.

 7. Prace porządkowe w szkole są codziennie monitorowane ( szczególnie: utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, powierzchni płaskich, blatów stołów, włączników itp.).

 8. W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.

 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedury dotyczące gastronomii

w Szkole Podstawowej w ZS w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Posiłki (dwudaniowy obiad) są przygotowywane w kuchni szkolnej.

 2. Posiłki wydawane są w jadalni szkolnej. Uczniowie spożywają obiady siadając w jadalni z zachowaniem bezpiecznej odległości między osobami.

 3. Po posiłkach systematycznie czyści się lub dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł.

 4. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentów i każdorazowo wyparzane.

 5. Przy organizacji żywienia, oprócz warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia, obowiązują dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: w miarę możliwości bezpieczna odległość między stanowiskami pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 6. W kuchni szkolnej utrzymywana jest szczególna higiena, częste mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych.

 7. Uczniowie, którzy chorują na alergie pokarmowe mają zapewnioną dietę dostosowaną do schorzenia.

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u personelu

Szkoły Podstawowej w ZS w Kietrzu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

 1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. W szkole pracują osoby poniżej 60 roku życia bez istotnych problemów zdrowotnych.

 3. Pracownicy szkoły mają do dyspozycji środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, jednorazowe fartuchy).

 4. W placówce umieszczone są wykazy numerów lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych i służb medycznych.

 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownicy szkoły nie przychodzą do pracy i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 6. Pracownik pozostający na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe pozostaje natychmiast odsunięty od pracy i odizolowany w osobnym pomieszczeniu.

 7. W sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem u pracownika szkoły:

  - zawiesza się przyjmowanie uczniów do szkoły,

  - powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Głubczycach,

  - stosuje się do zaleceń i instukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej,

  - obszar, w którym poruszał się/pracował pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji,

  - ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podajrzana o zakażenie i obliguje się je do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. (załącznik nr. 3 ).

 

 

 

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...